กฎ กติกา

กฎ กติกาการแข่งขัน

 1. เมื่อผู้เข้าแข่งขันส่งนกเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ผู้จัดจะเป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อม ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าไปในกรงแข่งเพื่อขอดูหรือจับนก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้จัดจะทำการหุ้มห่วงขาของนกทุกตัวที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อป้องกันการทุจริต
 3. ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้จัดจะเปลี่ยนสีหุ้มห่วงขาทุกครั้ง โดยในรอบชิงชนะเลิศ จะเปิดห่วงขา
 4. นกที่ไม่พร้อมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. หรือรอบชิงเงินรางวัลทุกจุดการแข่งขัน ถือดุลยพินิจของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 5. FCI Racing Pigeons Grand Prix รับรองผลการแข่งขัน ณ จุดแข่งขันที่ 2 ระยะทาง 430 กม.
 6. นกที่ได้ขึ้นแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. หากกลับมาภายหลังปิดระบบนาฬิกา แต่ก่อนการแข่งขันรอบแรก ระยะทาง 330 กม. ยังไม่ถือว่า ตกรอบ ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถชำระเงินเพื่อ Activate ให้นกตัวนั้นได้เข้าสู่การแข่งขันต่อไปได้ หากผู้เข้าแข่งขันเลือกที่จะไม่ชำระเงิน นกตัวนั้นๆ จะถือเป็นโมฆะ (ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน) และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 7. แต่ละจุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเพื่อบันทึกอันดับ เป็นเวลา 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนก ณ จุดแข่งขันนั้นๆ (ปิดระบบนาฬิกา เวลา 18.00 น. ในวันถัดไปนับจากวันที่ปล่อยนกแข่งขัน)

รอบคัดเลือก 120 กม.

 1. รอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเป็นเวลา 5 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. (ปิดระบบนาฬิกา ในวันที่ 5 ของรอบคัดเลือก 120 กม. เวลา 18.00 น.)
 2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถดูผลการแข่งขันรอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.oneloftrace.live และสามารถดูรูปถ่ายนกที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.pattayaoneloftrace.com/th/participant ผู้จัดจะส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งระบุเบอร์ห่วงขานกที่ผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
 3. นกที่กลับภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้เข้าแข่งขันต้องชำระเงินค่าสมัครทุกตัว ไม่สามารถเลือกได้
 4. นกที่กลับหลังจาก 3 วันแรก ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ ว่าจะชำระเงินค่าสมัครเพื่อ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันต่อไปหรือไม่ หากผู้เข้าแข่งขันเลือกที่จะไม่ชำระเงินค่าสมัคร นกตัวนั้นๆจะถือเป็นโมฆะ (ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน) และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 5. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องชำระเงินค่าสมัคร ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่นกกลับจากการแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. หากผู้เข้าแข่งขันไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หรือชำระเงินค่าสมัครไม่ครบตามใบแจ้งหนี้ที่ผู้จัดเรียกเก็บ นกที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกในทีมนั้นๆ ทุกตัวจะถือเป็นโมฆะ (ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน) และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 6. หลังจากรอบคัดเลือก 120 กม. หากมีการสูญหายหรือสูญเสียใดๆ ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลนกยอดเยี่ยม (ACE PIGEON)

นกที่จะมีสิทธิ์ชิงรางวัลนกยอดเยี่ยม ต้องเป็นนกที่เข้าแข่งขันและได้รับการบันทึกอันดับ ทั้ง 3 จุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. โดยผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเพื่อบันทึกอันดับแต่ละจุดการแข่งขันเป็นเวลา 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนก ณ จุดแข่งขันนั้นๆ (ปิดระบบนาฬิกา เวลา 18.00 น. ในวันถัดไปนับจากวันที่ปล่อยนกแข่งขัน)

วิธีคิดรางวัลนกยอดเยี่ยม

รางวัลนกยอดเยี่ยม พิจารณาจากนกที่มีอันดับ ทั้ง 3 จุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. โดยนำคะแนนแต่ละจุดการแข่งขันมารวมกัน นกที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุดเป็น นกชนะเลิศรางวัลนกยอดเยี่ยม ซึ่งคะแนนแต่ละจุดการแข่งขัน คำนวณจากสูตร

คะแนน = อันดับ x 1,000
จำนวนนก Basketed x ระยะทาง

รางวัลประเภททีม (TEAM PRIZE)

ประเภททีมใหญ่

 1. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวน 10 ตัว ถือเป็น 1 ทีม มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ได้ ถึงแม้ภายหลังรอบคัดเลือก 120 กม. จะมีนกกลับไม่ครบ 10 ตัว ก็ให้ถือว่า มีสิทธิ์แข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ได้
 2. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. แล้ว ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์คัดเลือกนกที่เหลือเพื่อจัดเข้าทีมใหญ่ ทีมละ 10 ตัวได้ โดยเบอร์ห่วงขานกในแต่ละทีมใหญ่จะต้องไม่ซ้ำกัน และให้ใส่คำว่า (L-TEAM A), (L-TEAM B), (… เรียงลำดับไปเรื่อยๆ) ต่อท้ายชื่อแข่งขันด้วย
 3. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องจัดทีมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
 4. หากผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ ไม่แจ้งยืนยันการจัดทีม ภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดจะดำเนินการจัดทีมให้ โดยเรียงตามลำดับเบอร์ห่วงขานกที่กลับจากการแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
 5. เมื่อการจัดทีมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังได้

ประเภททีมเล็ก

 1. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวน 6 ตัว ถือเป็น 1 ทีม มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้ ถึงแม้ภายหลังรอบคัดเลือก 120 กม. จะมีนกกลับไม่ครบ 6 ตัว ก็ให้ถือว่า มีสิทธิ์แข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้
 2. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวนมากกว่า 6 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. แล้ว ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์คัดเลือกนกที่เหลือเพื่อจัดเข้าทีมเล็ก ทีมละ 6 ตัวได้ โดยเบอร์ห่วงขานกในแต่ละทีมเล็กจะต้องไม่ซ้ำกัน และให้ใส่คำว่า (S-TEAM A), (S-TEAM B), (… เรียงลำดับไปเรื่อยๆ) ต่อท้ายชื่อแข่งขันด้วย
 3. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็ก ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องจัดทีมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
 4. หากผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็ก ไม่แจ้งยืนยันการจัดทีม ภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดจะดำเนินการจัดทีมให้ โดยเรียงตามลำดับเบอร์ห่วงขานกที่กลับจากการแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
 5. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่มีสิทธิ์คัดเลือกเบอร์ห่วงขานกภายในทีมใหญ่ เพื่อส่งเข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้ แต่ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดแข่งขันประเภททีมเล็ก จำนวน 6 ตัว ให้ชัดเจน
 6. เมื่อการจัดทีมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังได้
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
TrueTogether
RPIA
FCI
DV
Versele-laga
Benzing
GPS
Pioneer