ข้อมูล

รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2564

 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัคร พร้อมส่งใบประวัติสายพันธุ์ (Pedigree) ให้กับผู้จัดการแข่งขัน
 2. หากเจ้าของนก ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของนก
 3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถส่งนกเข้าร่วมแข่งขันได้ โดยต้องยอมรับเงื่อนไข และกฎ กติกาของผู้จัด
 4. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุ ประมาณ 45 – 60 วัน และจะต้องใส่ห่วงขานกพิราบที่ถูกต้อง ของแต่ละประเทศ ประจำปี 2021 
 5. สำหรับประเทศหรือพื้นที่ที่มีโรคระบาด ผู้จัดจะไม่รับนกเข้าร่วมแข่งขัน
 6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกำหนดชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน ตั้งแต่วันส่งนกตัวแรกเข้าร่วมแข่งขัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขันได้อีกโดยเด็ดขาด
 7. เมื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่งนกเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ผู้จัดจะเป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อมนกดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขอรับนกคืน หรือขอเข้าดูหรือจับนก ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ผู้จัดจะทำการหุ้มห่วงขาของนกทุกตัวที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อป้องกันการทุจริต
 9. FCI Racing Pigeons Grand Prix รับรองผลการแข่งขัน ณ จุดแข่งขันระยะทาง 430 กม. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ประสงค์จะส่งนกเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนน FCI จะต้องใส่ห่วงขาที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ FCI รับรอง (ผู้ที่ไม่ประสงค์เก็บคะแนน สามารถใส่ห่วงขาอื่นๆได้)
 10. แต่ละจุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเพื่อบันทึกเวลาและอันดับ เป็นเวลา 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนก ณ จุดแข่งขันนั้นๆ (ปิดระบบนาฬิกา เวลา 18:00 น.ในวันถัดไปนับจากวันที่ปล่อยนกแข่งขัน)

ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ค่าสมัครส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน ตัวละ 20,000 บาท
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องชำระค่าสมัครนกตัวแรกเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ในวันที่ส่งนกตัวแรกให้แก่ผู้จัด โดยค่าสมัครนกตัวแรกจะเรียกเก็บตามรายชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น ทีม DAY ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 12 ตัว ชำระค่าสมัครนกตัวแรก 20,000 บาท / ทีม NIGHT ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 60 ตัว ก็ชำระค่าสมัครนกตัวแรกเพียงแค่ 20,000 บาท เช่นกัน

 3. กรณีมีนกตาย ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทราบ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งนกตัวใหม่มาทดแทนนกที่ตายได้ ภายในระยะเวลาการรับสมัครนก (วันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564) ทั้งนี้ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีนกป่วย ตาย หรือสูญหาย
 4. หากนกของผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมใด ตายหรือสูญหายทั้งหมด ไม่มีนก Basket รอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะคืนค่าสมัครนกตัวแรกให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 1. เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะเรียกเก็บเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด โดยหักค่าสมัครนกตัวแรกที่ได้ชำระไว้แล้วออก เพื่อเป็นการ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ทั้ง 3 จุดการแข่งขันต่อไป ตัวอย่างเช่น ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 12 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. มีนกกลับ  10 ตัว ผู้จัดจะเรียกเก็บค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันส่วนที่เหลืออีก 9 ตัว
 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งนกจากต่างประเทศทั้งหมด ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 3. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถชำระด้วยสกุลเงินบาท และดอลล่าสหรัฐเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมแข่งขันชำระค่าสมัครนกตัวแรกด้วยสกุลเงินใด จะต้องชำระค่าสมัครส่วนที่เหลือด้วยสกุลเงินนั้น
 4. ผู้จัดจะจ่ายเงินรางวัลตามสกุลเงินที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ชำระไว้ โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
 5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลการแข่งขันได้ในวันประมูลนก โดยนำใบสมัครที่ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันมาเป็นหลักฐานยืนยัน
 6. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในการรับเงินรางวัล ผู้จัดอาจขอสำเนาหน้าบัญชีธนาคารไว้เพื่อเป็นข้อมูลล่างหน้า

โปรแกรมการแข่งขัน

รอบคัดเลือก 120 กม. (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1 ระยะทาง 330 กม. วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
ครั้งที่ 2 ระยะทาง 430 กม. วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ ระยะทาง 530 กม. วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

* จับนก (Basket Bird) ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการแข่งขัน
** จุดที่ 2 ระยะทาง 430 กม. รับรองผลการแข่งขันโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix

วิธีคิดรางวัลประเภททีม

 

 พิจารณาเฉพาะการแข่งขันจุดสุดท้าย ระยะทาง 530 กม.  โดยนกที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีม ทั้งทีมใหญ่และทีมเล็ก จะต้องติดอันดับภายใน 500 อันดับ เท่านั้น

 ถ้านกทีมใดมีจำนวนนกกลับภายใน 500 อันดับมากที่สุด จะเป็นทีมที่ชนะเลิศ และหากจำนวนนกที่กลับมาเท่ากัน ให้พิจารณาผลรวมของอันดับนกกลับภายในทีม ทีมใดมีผลรวมของอันดับนกกลับภายใน 500 อันดับน้อยที่สุด เป็นทีมชนะเลิศ และหากผลรวมของอันดับเท่ากัน ให้พิจารณานกที่เข้ามาเป็นตัวแรกของแต่ละทีม หากนกตัวแรกของทีมใดมีอันดับดีที่สุด ถือเป็นทีมชนะเลิศ ได้รับรางวัลประเภททีม

 

การประมูลและรับเงินรางวัล

 1. การแข่งขันรอบสุดท้าย ระยะทาง 530 กม. นกที่เข้าอันดับ จำนวน 351 อันดับ จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 2. นกยอดเยี่ยม (Ace Pigeon) อันดับที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 3. นกชนะเลิศ อันดับที่ 1, 2, และ 3 ของการแข่งขันระยะทาง 330 กม. และ 430 กม. จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 4. อัตราการแบ่งเงินประมูล จะเป็นสัดส่วนของเจ้าของนก 60% และผู้จัด 40%
 5. มูลค่าของนกประมูล เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 6. นกที่เหลือจากการประมูล เจ้าของนกสามารถซื้อกลับคืนได้ ในราคา 40% ของราคาเริ่มต้นประมูล แต่หากนกที่เหลือจากการประมูลและเจ้าของไม่ซื้อกลับคืน จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 7. เงินประมูลที่เจ้าของนกได้รับ หากมีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด เจ้าของนกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น 
 8. ผู้จัดใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์

*** กฎ กติกาทั้งหมดที่ได้กล่าวมา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง ***

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
TrueTogether
RPIA
FCI
DV
Versele-laga
Benzing
GPS
Pioneer