ข้อมูล

รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563

 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัคร พร้อมส่งใบประวัติสายพันธุ์ (Pedigree) ให้กับผู้จัดการแข่งขัน
 2. หากเจ้าของนก ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของนก
 3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถส่งนกเข้าร่วมแข่งขันได้ โดยต้องยอมรับเงื่อนไข และกฎ กติกาของผู้จัด
 4. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุ ประมาณ 45 – 60 วัน และจะต้องใส่ห่วงขานกพิราบที่ถูกต้อง ของแต่ละประเทศ ประจำปี 2020 สำหรับผู้แข่งขันที่ประสงค์จะส่งนกเข้าแข่งขันเพื่อเก็บคะแนน FCI จะต้องใส่ห่วงขาที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ FCI รับรองเท่านั้น (ผู้ที่ไม่ประสงค์เก็บคะแนน สามารถใส่ ห่วงขาอื่นๆ ได้)
 5. สำหรับประเทศหรือพื้นที่ที่มีโรคระบาด ผู้จัดจะไม่รับนกเข้าร่วมแข่งขัน
 6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกำหนดชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน ตั้งแต่วันส่งนกตัวแรกเข้าร่วมแข่งขัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขันได้อีกโดยเด็ดขาด

ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ค่าสมัครส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน ตัวละ 20,000 บาท
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องชำระค่าสมัครนกตัวแรกเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ในวันที่ส่งนกตัวแรกให้แก่ผู้จัด โดยค่าสมัครนกตัวแรกจะเรียกเก็บตามรายชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น ทีม A ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 20 ตัว ทีม A จะชำระค่าสมัครนกตัวแรกเพียงแค่ 20,000 บาท (ชื่อทีมในการแข่งขันที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันส่งนกตัวแรก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกโดยเด็ดขาด!!)
 3. กรณีมีนกตาย ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทราบ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งนกตัวใหม่มาทดแทนนกที่ตายได้ ภายในระยะเวลาการรับสมัครนก (วันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีนกป่วย ตาย หรือสูญหาย
 4. หากนกของผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมใด ตายหรือสูญหายทั้งหมด ไม่มีนก Basket รอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะคืนค่าสมัครนกตัวแรกให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 1. หลังผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะเรียกเก็บเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด โดยหักค่าสมัครนกตัวแรกที่ได้ชำระไว้แล้วออก เพื่อเป็นการ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ทั้ง 3 จุดการแข่งขันต่อไป ตัวอย่างเช่น ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 20 ตัว หลังผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. มีนกกลับ 18 ตัว ผู้จัดจะเรียกเก็บค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันส่วนที่เหลืออีก 17 ตัว
 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งนกจากต่างประเทศทั้งหมด ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 3. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถชำระด้วยสกุลเงินบาท และดอลล่าสหรัฐเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมแข่งขันชำระค่าสมัครนกตัวแรกด้วยสกุลเงินใด จะต้องชำระค่าสมัครส่วนที่เหลือด้วยสกุลเงินนั้น
 4. ผู้จัดจะจ่ายเงินตามสกุลเงินที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ชำระไว้
 5. ผู้จัดใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์

โปรแกรมการแข่งขัน

รอบคัดเลือก 120 กม. (พฤศจิกายน 2563) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1 ระยะทาง 330 กม. วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
ครั้งที่ 2 ระยะทาง 430 กม. วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ ระยะทาง 530 กม. วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

* จับนก (Basket Bird) ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการแข่งขัน
** จุดที่ 2 ระยะทาง 430 กม. รับรองผลการแข่งขันโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix

วิธีคิดรางวัลประเภททีม

 

พิจารณาเฉพาะการแข่งขันจุดสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ ระยะทาง 530 กม. เท่านั้น โดยนกที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีม ทั้งทีมใหญ่และทีมเล็ก จะต้องติดอันดับภายใน 256 อันดับ เท่านั้น

ถ้านกทีมใดมีจำนวนนกกลับภายใน 256 อันดับมากที่สุด จะเป็นทีมที่ชนะเลิศ และหากจำนวนนกที่กลับมาเท่ากัน ให้พิจารณานกที่เข้ามาเป็นตัวแรกของแต่ละทีม หากนกตัวแรกของทีมใดมีอันดับดีที่สุด ถือเป็นทีมชนะเลิศ ได้รับรางวัลประเภททีม

 

การประมูลและรับเงินรางวัล

 1. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระยะทาง 530 กม. นกที่เข้าอันดับ จำนวน 256 อันดับ จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 2. นกยอดเยี่ยม (Ace Pigeon) อันดับ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 3. นกชนะเลิศ อันดับ 1, 2 และ 3 ของระยะทาง 330 กม. และ 430 กม. จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 4. อัตราการแบ่งเงินประมูล จะเป็นส่วนของเจ้าของ 60% และผู้จัด 40%
 5. นกที่เหลือจากการประมูล เจ้าของนกสามารถซื้อกลับคืนได้ ในราคา 40% ของราคาเริ่มต้นประมูล
 6. นกที่เหลือจากการประมูล และเจ้าของไม่ซื้อกลับคืน จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ในวันประมูลนก โดยนำใบสมัครที่ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันมาเป็นหลักฐานยืนยัน
 8. เงินรางวัล หรือเงินประมูลที่เจ้าของนกได้รับ หากมีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าใช่จ่ายอื่นใดที่เกิดจากเงินรางวัลหรือเงินประมูล เจ้าของนกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น

*** กฎ กติกาทั้งหมดที่ได้กล่าวมา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง ***

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
TrueTogether
RPIA
FCI
DV
Versele-laga
Benzing
GPS
Pioneer