THE 3rd  PATTAYA INTERNATIONAL PIGEON RACE
4 – 6 มกราคม 2562
 
วันรับสมัคร :   ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2561
 
การสมัคร
 1. ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมส่งใบประวัติสายพันธุ์ (Pedigree) ให้กับทางผู้รวบรวมหรือผู้จัดการแข่งขัน
 2. หากผู้ส่งนกไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง ต้องได้รับความยินยอมการส่งนก หรือมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของนกด้วย
 3. เมื่อสมาชิกส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน และนกอยู่ในความดูแลของผู้จัดฯ แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอจับดูนกของตนเองหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด ตลอดการแข่งขัน
 4. ผู้จัดฯ จะทำการหุ้มห่วงขาของนก เพื่อป้องกันการทุจริต
 5. การแข่งขันในแต่ละรอบ จะมีการเปลี่ยนสีหุ้มห่วงขาทุกครั้ง และในรอบชิงชนะเลิศ จะเปิดห่วง
 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
1.   ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตัวละ 550 US$
2.   ผู้สมัคร ต้องชำระค่าสมัคร 550 US$ สำหรับนกตัวแรกเป็นค่าเลี้ยงดู ให้แก่ผู้จัดการแข่งขัน โดย 10 ตัว ต้องชำระ 1 ตัว (550 US$)
ตัวอย่างที่ 1    ส่งนก 10 ตัว ต้องชำระนกตัวแรก 1 ตัว เป็นเงิน 550 US$
ตัวอย่างที่ 2    ส่งนก 20 ตัว ต้องชำระนกตัวแรก 2 ตัว เป็นเงิน 550x2 = 1,100 US$
ตัวอย่างที่ 3    ส่งนก 11 ตัว ต้องชำระนกตัวแรก 2 ตัว เป็นเงิน 550x2 = 1,100 US$
3.   หลังการทดสอบ 120 กม. หากมีนกกลับมาเท่าไหร่ ให้จ่ายเงินตามจำนวนนกที่กลับมาทั้งหมด แต่ให้หักค่าสมัครนกตัวแรกที่เคยจ่ายไปแล้วออก เพื่อเป็นการ activate นกที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 3 จุดการแข่งขันต่อไป ตัวอย่างเช่น ส่งนก 10 ตัว มีนกกลับหลังทดสอบ 120 กม. 8 ตัว ผู้จัดจะแจ้งให้ชำระค่าสมัครส่วนที่เหลืออีก 7 ตัว
4.   ค่าสมัครนกตัวแรก 550 US$ ที่ได้จ่ายมาแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.   ค่าใช้จ่ายในการส่งนกมาแข่งที่ประเทศไทย เจ้าของนกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
6.   การจ่ายเงินรางวัล จะจ่ายเงินตามสกุลเงินที่ผู้สมัครได้จ่ายมา
7.   สกุลเงินที่ใช้ในการรับ – จ่าย มีเพียง 2 สกุล เท่านั้น ได้แก่ เงินบาท และ US$ โดยผู้จัดฯ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ ในการแลกเงินไทยกับ US$
 
ก่อนการทดสอบ 120 กม.
1.   หากมีนกป่วย ตาย หรือสูญหายระหว่างฝึกซ้อม ผู้จัดฯ จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทราบ และผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถนำนกมาทดแทนได้
2.   ผู้จัดฯ จะไม่รับผิดชอบในการป่วย ตาย หรือสูญหายของนก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
หลังการทดสอบ 120 กม.
1    ผู้จัดการแข่งขันจะประกาศผลการทดสอบผ่านทางเว็ปไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ และจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
2    นกที่กลับภายใน 3 วันแรก นับตั้งแต่วันที่ปล่อย ณ จุดทดสอบ 120 กม. ผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันจะ ต้องชำระเงินค่าสมัครทุกตัว ไม่สามารถเลือกได้
3    ผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันต้องชำระเงินค่าสมัคร ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่นกกลับจากการทดสอบ 120 กม. หากผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด นกทุกตัวจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดฯ และผู้จัดฯ มีสิทธิ์นำไปขายต่อหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร ทั้งนี้ เงินรางวัลและเงินประมูลของนกตัวนั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของคนใหม่หรือผู้จัดฯ ทันที
4    นกที่กลับหลังจาก 3 วันแรก ผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน สามารถเลือกได้ ว่าจะชำระเงินค่าสมัครเพื่อให้นกได้เข้าแข่งขันในรอบต่อไปหรือไม่ หากผู้เข้าร่วมแข่งขันเลือกที่จะไม่ชำระเงินค่าสมัคร นกตัวนั้นๆ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดฯ และผู้จัดฯ มีสิทธิ์นำไปขายต่อหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร ทั้งนี้ เงินรางวัลและเงินประมูลของนกตัวนั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของคนใหม่หรือผู้จัดฯ ทันที
5    นกที่ได้จับขึ้นทดสอบ 120 กม. หากกลับมาภายหลัง แต่ก่อนการแข่งขันรอบแรก ยังไม่ถือว่า ตกรอบ ผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันสามารถชำระเงินเพื่อให้นกตัวนั้นได้เข้าสู่การแข่งขันต่อไปได้ หากผู้เข้าร่วมแข่งขันเลือกที่จะไม่ชำระเงิน นกตัวนั้นๆ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดฯ และผู้จัดฯ มีสิทธิ์นำไปขายต่อหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร ทั้งนี้ เงินรางวัลและเงินประมูลของนกตัวนั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของคนใหม่หรือผู้จัดฯ ทันที
6    หากนกมีเจ้าของคนใหม่มาสวมสิทธิ์และชำระค่าสมัครแล้ว หรือนกตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขันแล้ว เจ้าของเดิมจะไม่มีสิทธิ์ในรางวัล รวมทั้งเงินจากการประมูลใดๆ ถึงแม้จะเป็นผู้ส่งนกในเบื้องต้นก็ตาม
7    หลังจากทดสอบ 120 กม. หากมีการสูญหาย สูญเสียของนก จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
เงินรางวัล
การแข่งขันครั้งที่ 1 ระยะทาง 330 กม :                                     70 รางวัล
การแข่งขันครั้งที่ 2 ระยะทาง 430 กม :                                     70 รางวัล
การแข่งขันครั้งที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ) ระยะทาง 530 กม :           160 รางวัล
รางวัลพิเศษ
Ace Pigeon             5 รางวัล
รางวัลประเภททีม     10 รางวัล
 
รางวัลนกยอดเยี่ยม (Ace Pigeon)
เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบกรงเดียว (One Loft Race) ระยะทางที่ใช้แข่งขันของนกแต่ละตัวจึงเท่ากัน ดังนั้น วิธีการคิดรางวัลนกยอดเยี่ยม จึงพิจารณาจากนกติดอันดับการแข่งขันทั้ง 3 จุด ได้แก่ 330, 430 และ 530 กม. รวมกัน นกที่มีอันดับรวมกันได้น้อยที่สุดเป็นนกชนะเลิศ รางวัลนกยอดเยี่ยม หากอันดับรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจุดแข่งขันสุดท้าย 530 กม. นกตัวใดมีอันดับดีที่สุดจะเป็นนกยอดเยี่ยม

 
รางวัลประเภททีม
นกที่มีสิทธิชิงรางวัลประเภททีม คือ นกที่ผ่านจุดทดสอบ 120 กม. แล้ว เจ้าของคัดเลือกนกของตนเองภายใต้ชื่อส่งแข่งขันเดียวกัน เข้าทีม ทีมละ 10 ตัว พร้อมทั้งใส่คำว่า Team A, B, C ตามลำดับ ตามแต่จำนวนนกที่จะมีจัดทีมได้ โดยเจ้าของนกจะต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน ให้กับผู้จัดการแข่งขัน และต้องจัดทีมให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่นกบินกลับจากจุดทดสอบ 120 กม.
หากผู้เข้าร่วมแข่งขันมีนกที่ผ่านทดสอบ 120 กม. มากกว่า 10 ตัว จะต้องคัดเลือก 10 ตัว จัดเข้าทีม (Team A) ส่วนนกที่เหลือภายใต้ชื่อส่งแข่งขันเดียวกัน ถ้ามีครบ 10 ตัว ให้จัดเป็นทีมใหม่อีกทีมหนึ่ง (Team B) หากนกที่เหลือมีไม่ครบ 10 ตัว จะไม่ถือเป็นทีม ไม่มีสิทธิชิงรางวัลประเภททีมนี้!! แต่มีสิทธิชิงรางวัลการแข่งขันแบบเดียวได้
เมื่อเจ้าของนกจัดทีมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังได้อีก ผู้จัดการแข่งขันจะประกาศข้อมูลการจัดทีม เบอร์ห่วงขานกที่มีสิทธิชิงรางวัลประเภททีม ผ่านทางเว็ปไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
วิธีคิดรางวัลประเภททีม
รางวัลประเภททีม พิจารณาเฉพาะนกที่ติดอันดับ 160 อันดับ ของการแข่งขันระยะทาง 530 กม. เท่านั้น ถ้านกทีมใดมีจำนวนนกกลับมามากที่สุด จะเป็นทีมที่ชนะเลิศ และหากจำนวนนกที่กลับมาเท่ากัน ให้พิจารณานกที่เข้ามาเป็นตัวแรกของแต่ละทีม หากนกตัวแรกของทีมใดมีอันดับดีที่สุด ถือเป็นทีมชนะเลิศ ได้รับรางวัลประเภททีม หากนกตัวใดไม่มีอันดับตามที่กำหนด จะไม่สามารถนำมาคิดรางวัลนี้ได้!!
 
การประมูลและรับเงินรางวัล
 1. นกที่เข้าอันดับ จำนวน 250 อันดับ จะต้องถูกประมูลทุกตัว หากนกตัวใดไม่มีผู้ประมูล จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน และผู้จัดฯ มีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 2. อัตราการแบ่งเงินประมูล จะเป็นส่วนของเจ้าของ 60% และผู้จัดการแข่งขัน 40%
 3. ในวันประมูลนก ผู้จัดการแข่งขันจะจัดประมูลนกที่ติดอันดับในรอบชิงชนะเลิศ 160 อันดับ ทุกตัว
 4. นกที่เหลือจากการประมูล เจ้าของนกสามารถซื้อกลับคืนได้ ในราคา 40% ของราคาเริ่มต้นประมูล
 5. ผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ในวันประมูลนก โดยนำใบสมัครที่ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันมาเป็นหลักฐานยืนยัน
 6. เงินรางวัล หรือเงินประมูลที่เจ้าของนกได้รับ หากมีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าใช่จ่ายที่เกิดจากเงินรางวัลหรือเงินประมูล ทางเจ้าของนกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น
 
การรับนกคืน
 1. นกที่ติดอันดับตั้งแต่ 251 เป็นต้นไป เจ้าของนกสามารถติดต่อขอรับนกคืนได้ โดยนำใบสมัครที่ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันมาเป็นหลักฐานยืนยัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับนกต่างประเทศ หากมีค่าจัดส่งหรือค่าดำเนินการจัดทำเอกสาร เจ้าของนกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น
 2. ภายใน 10 วัน หลักจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ถ้าเจ้าของนกไม่มารับนกคืน จะถือว่า สละสิทธิ์ และนกจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดฯ ทันที ผู้จัดฯ มีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 
 
* * * กฎ กติกาทั้งหมดที่ได้กล่าวมา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * * *