เงื่อนไข กฎ กติกาต่างๆการสมัคร

           1. ค่าสมัคร ตัวละ 20,000 บาท
           2. ผู้สมัคร ต้องชำระค่าสมัคร 20,000 บาท สำหรับนกตัวแรกเป็นค่าเลี้ยงดูให้แก่ผู้จัดการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น ส่งนก 10 ตัว ชำระนกตัวแรกก่อน 1 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท หลังจากทดสอบ 120 กม. หากมีนกคงเหลือ 9 ตัว ผู้จัดจะแจ้งให้ชำระค่าสมัครส่วนที่เหลืออีก 8 ตัวเท่านั้น
           3. ค่าเลียงดูนกตัวแรกไม่สามารถเรียกคืนได้
           4. เมื่อสมาชิกส่งนกเข้าร่วมแข่งขันและนกอยู๋ในความดูแลของผู้จัดแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอจับดูนกของตนเองหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด ตลอดการแข่งขัน

ประเภททีม

          นกที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีม คือ นกจำนวน 10 ตัว ตัวที่ส่งเข้าแข่งขันรวมกันเป็นทีมๆละ 1 ชื่อ หากส่งเกิน 1 ทีมให้ใส่ทีม A,B,C หรือ D ตามลำดับ และตามจำนวนทีมที่ส่งภายใต้ชื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันเพียงชื่อเดียวเท่านั้น
          การพิจารณาทีม 10 ตัวให้นับตั้งแต่เริ่มสมัครเข้าแข่งขันในตอนแรก แม้หลังจุดทดสอบ 120 กมแล้ว นกจะเหลือไม่ครบก็ยังนับเป็นทีม ตัวอย่างเช่น ทีม A ส่งนกสมัครเข้าแข่งขัน 10 ตัว หลังทดสอบ 120 กม.  เหลือ 6 ตัวก็ยังนับเป็นทีม มีสิทธิ์แข่งขันชิงเงินรางวัลประเภททีมต่อไป        
              

หลังจุดทดสอบ 120 กม.

           1. ผู้จัดการแข่งขันจะรายงานผลนกที่ผ่านจุดทดสอบ 120 กม. ภายใน 7 วันแรกให้เจ้าของหรือตัวแทนทราบผ่านทางเว็ปไซต์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ และขอเรียกเก็บค่าสมัครสำหรับนกที่ผ่านการทดสอบนั้น
           2. ผู้จัดการแข่งขันจะทำการหุ้มห่วงขาของนกที่ผ่านตามเกณฑ์ตามเงื่อนไข เพื่อป้องกันการทุจริต
           3. การหุ้มห่วงนั้น จะหุ้มด้วยวัสดุที่ใช้หรือจัดทำเป็นพิเศษ และจะดำเนินการเปลี่ยนวัสดุหรือเปลี่ยนสีหุ้มห่วงทุกครั้งที่มีการแข่งขัน จนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดลง
            

ภายใน 7 วันแรกหลังทดสอบ 120 กม

             1.1 นกที่กลับภายใน 7วันแระจากวันที่ปล่อยในจุดทดสอบ 120 กม. ทุกตัวจะต้องชำระค่าสมัคร ไม่อนุมัติให้เลือกตัวใดตัวหนึ่ง ต้องชำระทุกตัวที่เหลือภายใต้ชื่อแข่งเดียวกัน
             1.2 นกที่ผ่านการทดสอบ 120 กม ขะต้องชำระเงินค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 7 วัน หลังจากผู้จัดประกาศผล)

หลังจาก 7 วันแรกในการทดสอบ 120 กม.

             1.3 นกที่กลับหลังจากวันที่ 7 ในการทดสอบ 120 กม ไม่ถือว่าตกรอบ เจ้าของนกมีสิทธิ์เลือกตัวใดตัวหนึ่ง และจ่ายค่าสมัครตัวที่เลือกกลับเข้าสู่การแข่งขันได้
             1.4 เจ้าของนกหรือตัวแทนจะได้รับการตืดต่อจากผู้จัดหรือได้รับแจ้งนกที่กลับช้ากว่า 7 วันแรก หากเจ้าของนกไม่ประสงค์ที่จจ่ายค่าสมัครเพื่อมีสิทธิ์กลับเข้าสู่การแข่งขัน นกตัวนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดและมีสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของใหม่ได้ เจ้าของใหม่มีสิทธิ์เลือกบางตัวและจ่ายค่าสมัครเพื่อให้นกตัวนั้นๆ กลับเข้าสู่การแข่งขัน ส่วนนกที่เหลือที่ไม่มีเจ้าของใหม่มาสวมสิทธิ์ นกตัวนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดและสามารถเข้าสู่้การแข่งขันต่อไปได้
             1.5 ผู้ที่สวมสิทธิ์หรือเจ้าของใหม่จะได้รับรางวัลของการแข่งขันและเงินประมูลนกตัวนั้นๆ
             1.6 เจ้าของเดิม หากถูกเจ้าของหใม่มาสวมสิทธิ์และชำระเงินค่าสมัครแล้ว เจ้าของเดิมจะไม่มีสิทธิ์ในรางวัล รวมทั้งเงินจากการประมูล ถึงแม้จะเป็นผู้ส่งนกในเบื้องต้น
             1.7 หลังจากทดสอบ 120 กม. หากมีการซ้อมย่อยและมีการสูญเสียของนก ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครแข่งแต่อย่างใด
             1.8 หากไม่ปฎิบัติตามกฎ กติกา ข้อ 1.1,1.2,1.4 นกตัวนั้นๆจะตกเป็นของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัลทีไ่ด้ รวมทั้งเงินทีไ่ด้จากการประมูลด้วย 

Benzing:      ระบบนาฬิกาบันทึกเวลาเป็นทางการจาก Austria รวมทั้งชิปริงค์อิเล็กทรอนิกส์