THE  5th  PATTAYA INTERNATIONAL PIGEON RACE

รอบชิงชนะเลิศ :8 – 10   มกราคม 2564
 
วันรับสมัคร :   ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2562

  

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
1.ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัคร พร้อมส่งใบประวัติสายพันธุ์ (Pedigree) ให้กับผู้จัดการแข่งขัน
2.หากเจ้าของนก ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของนก
3.ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถส่งนกเข้าร่วมแข่งขันได้ โดยต้องยอมรับเงื่อนไขและกฎ กติกาของผู้จัด
4.นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุ ประมาณ 45 – 60 วัน และจะต้องใส่ห่วงขานกพิราบที่ถูกต้องของแต่ละประเทศ ประจำปี 2020 สำหรับผู้แข่งขันที่ประสงค์จะส่งนกเข้าแข่งขันเพื่อเก็บคะแนน FCI จะต้องใส่ห่วงขาที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ FCI รับรองเท่านั้น (ผู้ที่ไม่ประสงค์เก็บคะแนน สามารถใส่ห่วงขาอื่นๆ ได้)
5.สำหรับประเทศหรือพื้นที่ที่มีโรคระบาด ผู้จัดจะไม่รับนกเข้าร่วมแข่งขัน
6.ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกำหนดชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน ตั้งแต่วันส่งนกตัวแรกเข้าร่วมแข่งขัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขันได้อีกโดยเด็ดขาด

ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1.ค่าสมัครส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน ตัวละ 20,000 บาท
2.ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องชำระค่าสมัครนกตัวแรกเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ในวันที่ส่งนกตัวแรกให้แก่ผู้จัด โดยค่าสมัครนกตัวแรกจะเรียกเก็บตามรายชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น ทีม A ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 20 ตัว ทีม A จะชำระค่าสมัครนกตัวแรกเพียงแค่ 20,000 บาท (ชื่อทีมในการแข่งขันที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันส่งนกตัวแรก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกโดยเด็ดขาด!!)
3.กรณีมีนกตาย ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทราบ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งนกตัวใหม่มาทดแทนนกที่ตายได้ ภายในระยะเวลาการรับสมัครนก (วันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีนกป่วย ตาย หรือสูญหาย
4.หากนกของผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมใด ตายหรือสูญหายทั้งหมด ไม่มีนก Basket รอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะคืนค่าสมัครนกตัวแรกให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
5.หลังผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะเรียกเก็บเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด โดยหักค่าสมัครนกตัวแรกที่ได้ชำระไว้แล้วออก เพื่อเป็นการ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ทั้ง 3 จุดการแข่งขันต่อไป ตัวอย่างเช่น ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 20 ตัว หลังผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. มีนกกลับ  18 ตัว ผู้จัดจะเรียกเก็บค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันส่วนที่เหลืออีก 17 ตัว
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งนกจากต่างประเทศทั้งหมด ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
7.ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถชำระด้วยสกุลเงินบาท และดอลล่าสหรัฐเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมแข่งขันชำระค่าสมัครนกตัวแรกด้วยสกุลเงินใด จะต้องชำระค่าสมัครส่วนที่เหลือด้วยสกุลเงินนั้น
8.ผู้จัดจะจ่ายเงินตามสกุลเงินที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ชำระไว้
9.ผู้จัดใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์

กฎ กติกาการแข่งขัน
1.เมื่อผู้เข้าแข่งขันส่งนกเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ผู้จัดจะเป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อม ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าไปในกรงแข่งเพื่อขอดูหรือจับนก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2.ผู้จัดจะทำการหุ้มห่วงขาของนกทุกตัวที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อป้องกันการทุจริต
3.ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้จัดจะเปลี่ยนสีหุ้มห่วงขาทุกครั้ง โดยในรอบชิงชนะเลิศ จะเปิดห่วงขา
4.นกที่ไม่พร้อมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. หรือรอบชิงเงินรางวัลทุกจุดการแข่งขัน ถือดุลยพินิจของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
5.FCI Racing Pigeons Grand Prix รับรองผลการแข่งขัน ณ จุดแข่งขันที่ 2 ระยะทาง 430 กม.
6.นกที่ได้ขึ้นแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. หากกลับมาภายหลังปิดระบบนาฬิกา แต่ก่อนการแข่งขันรอบแรก ระยะทาง 330 กม.  ยังไม่ถือว่า ตกรอบ ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถชำระเงินเพื่อ Activate ให้นกตัวนั้นได้เข้าสู่การแข่งขันต่อไปได้ หากผู้เข้าแข่งขันเลือกที่จะไม่ชำระเงิน นกตัวนั้นๆ จะถือเป็นโมฆะ (ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน) และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
7.แต่ละจุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเพื่อบันทึกอันดับ เป็นเวลา 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนก ณ จุดแข่งขันนั้นๆ (ปิดระบบนาฬิกา เวลา 18.00 น. ในวันถัดไปนับจากวันที่ปล่อยนกแข่งขัน)

รอบคัดเลือก 120 กม.
1.รอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเป็นเวลา 5 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. (ปิดระบบนาฬิกา ในวันที่ 5 ของรอบคัดเลือก 120 กม. เวลา 18.00 น.)
2.ผู้เข้าแข่งขันสามารถดูผลการแข่งขันรอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.oneloftrace.live และสามารถดูรูปถ่ายนกที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.pattayaoneloftrace.com/participant.php   ผู้จัดจะส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งระบุเบอร์ห่วงขานกที่ผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
3.นกที่กลับภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้เข้าแข่งขันต้องชำระเงินค่าสมัครทุกตัว ไม่สามารถเลือกได้
4.นกที่กลับหลังจาก 3 วันแรก ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ ว่าจะชำระเงินค่าสมัครเพื่อ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันต่อไปหรือไม่ หากผู้เข้าแข่งขันเลือกที่จะไม่ชำระเงินค่าสมัคร นกตัวนั้นๆจะถือเป็นโมฆะ (ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน) และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
5.ผู้เข้าแข่งขัน ต้องชำระเงินค่าสมัคร ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่นกกลับจากการแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. หากผู้เข้าแข่งขันไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หรือชำระเงินค่าสมัครไม่ครบตามใบแจ้งหนี้ที่ผู้จัดเรียกเก็บ นกที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกในทีมนั้นๆ ทุกตัวจะถือเป็นโมฆะ (ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน) และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
6.หลังจากรอบคัดเลือก 120 กม. หากมีการสูญหายหรือสูญเสียใดๆ ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลนกยอดเยี่ยม (ACE PIGEON)
        นกที่จะมีสิทธิ์ชิงรางวัลนกยอดเยี่ยม ต้องเป็นนกที่เข้าแข่งขันและได้รับการบันทึกอันดับ ทั้ง 3 จุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. โดยผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเพื่อบันทึกอันดับแต่ละจุดการแข่งขันเป็นเวลา 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนก ณ จุดแข่งขันนั้นๆ (ปิดระบบนาฬิกา เวลา 18.00 น. ในวันถัดไปนับจากวันที่ปล่อยนกแข่งขัน)

        วิธีคิดรางวัลนกยอดเยี่ยม
        รางวัลนกยอดเยี่ยม พิจารณาจากนกที่มีอันดับ ทั้ง 3 จุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 330 กม.,  430 กม. และ 530 กม. โดยนำคะแนนแต่ละจุดการแข่งขันมารวมกัน นกที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุดเป็น  นกชนะเลิศรางวัลนกยอดเยี่ยม ซึ่งคะแนนแต่ละจุดการแข่งขัน คำนวณจากสูตร

                                                            อันดับ x 1,000               
                                                  จำนวนนก Basketed x ระยะทาง

รางวัลประเภททีม (TEAM PRIZE)
        ประเภททีมใหญ่
        1. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวน 10 ตัว ถือเป็น 1 ทีม มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ได้ ถึงแม้ภายหลังรอบคัดเลือก 120 กม. จะมีนกกลับไม่ครบ 10 ตัว ก็ให้ถือว่า มีสิทธิ์แข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ได้
         2. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. แล้ว ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์คัดเลือกนกที่เหลือเพื่อจัดเข้าทีมใหญ่ ทีมละ 10 ตัวได้ โดยเบอร์ห่วงขานกในแต่ละทีมใหญ่จะต้องไม่ซ้ำกัน และให้ใส่คำว่า (L-TEAM A), (L-TEAM B), (… เรียงลำดับไปเรื่อยๆ) ต่อท้ายชื่อแข่งขันด้วย
         3. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องจัดทีมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
         4. หากผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ ไม่แจ้งยืนยันการจัดทีม ภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดจะดำเนินการจัดทีมให้ โดยเรียงตามลำดับเบอร์ห่วงขานกที่กลับจากการแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
         5. เมื่อการจัดทีมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังได้

       ประเภททีมเล็ก
        1. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวน 6 ตัว ถือเป็น 1 ทีม มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้ ถึงแม้ภายหลังรอบคัดเลือก 120 กม. จะมีนกกลับไม่ครบ 6 ตัว ก็ให้ถือว่า มีสิทธิ์แข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้
         2. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวนมากกว่า 6 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. แล้ว ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์คัดเลือกนกที่เหลือเพื่อจัดเข้าทีมเล็ก ทีมละ 6 ตัวได้ โดยเบอร์ห่วงขานกในแต่ละทีมเล็กจะต้องไม่ซ้ำกัน และให้ใส่คำว่า (S-TEAM A), (S-TEAM B), (… เรียงลำดับไปเรื่อยๆ) ต่อท้ายชื่อแข่งขันด้วย
         3. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็ก ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องจัดทีมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
         4. หากผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็ก ไม่แจ้งยืนยันการจัดทีม ภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดจะดำเนินการจัดทีมให้ โดยเรียงตามลำดับเบอร์ห่วงขานกที่กลับจากการแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
         5. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่มีสิทธิ์คัดเลือกเบอร์ห่วงขานกภายในทีมใหญ่ เพื่อส่งเข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้ แต่ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดแข่งขันประเภททีมเล็ก จำนวน 6 ตัว ให้ชัดเจน
         6 เมื่อการจัดทีมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังได้

วิธีคิดรางวัลประเภททีม
        พิจารณาเฉพาะการแข่งขันจุดสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ ระยะทาง 530 กม. เท่านั้น โดยนกที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีม ทั้งทีมใหญ่และทีมเล็ก จะต้องติดอันดับภายใน 256 อันดับ เท่านั้น
        ถ้านกทีมใดมีจำนวนนกกลับภายใน 256 อันดับมากที่สุด จะเป็นทีมที่ชนะเลิศ และหากจำนวนนกที่กลับมาเท่ากัน ให้พิจารณานกที่เข้ามาเป็นตัวแรกของแต่ละทีม หากนกตัวแรกของทีมใดมีอันดับดีที่สุด ถือเป็นทีมชนะเลิศ ได้รับรางวัลประเภททีม


การประมูลและรับเงินรางวัล

1.การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระยะทาง 530 กม. นกที่เข้าอันดับ จำนวน 256 อันดับ จะต้องถูกประมูลทุกตัว
2.นกยอดเยี่ยม (Ace Pigeon) อันดับ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องถูกประมูลทุกตัว
3.นกชนะเลิศ อันดับ 1, 2 และ 3 ของระยะทาง 330 กม. และ 430 กม. จะต้องถูกประมูลทุกตัว
4.อัตราการแบ่งเงินประมูล จะเป็นส่วนของเจ้าของ 60% และผู้จัด 40%
5.นกที่เหลือจากการประมูล เจ้าของนกสามารถซื้อกลับคืนได้ ในราคา 40% ของราคาเริ่มต้นประมูล
6.นกที่เหลือจากการประมูล และเจ้าของไม่ซื้อกลับคืน จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
7.ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ในวันประมูลนก โดยนำใบสมัครที่ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันมาเป็นหลักฐานยืนยัน
8.เงินรางวัล หรือเงินประมูลที่เจ้าของนกได้รับ หากมีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าใช่จ่ายอื่นใดที่เกิดจากเงินรางวัลหรือเงินประมูล เจ้าของนกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น

การรับนกคืน
1.นกแข่งขันภายใต้ชื่อเจ้าของทีมประเทศไทย ตั้งแต่อันดับ 257 เป็นต้นไป และไม่เข้าเงื่อนไขนกประมูลข้างต้น เจ้าของสามารถติดต่อขอรับนกคืนได้ โดยนำใบสมัครที่ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันมาเป็นหลักฐานยืนยัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
2.ภายใน 10 วัน หลักจากจบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระยะทาง 530 กม. ถ้าเจ้าของนกไม่มารับนกคืน จะถือว่า สละสิทธิ์ และนกตัวนั้นๆ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด ซึ่งผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร


 *** กฎ กติกาทั้งหมดที่ได้กล่าวมา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน  อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***