De 5E PATTAYA INTERNATIONALE DUIVEN RACE

 
EINDVLUCHT: 8 – 10 januari 2020

       Deelname
1.Deelnemers dienen het volledig ingevulde deelnameformulier tezamen met stamkaart en eigendomsbewijs over te dragen aan de afgevaardigde van de organisatie.
2.In het geval dat de deelnemer niet de kweker/eigenaar is van de ingeschreven duiven, moet de deelnemer schriftelijke goedkeuring hebben van de kweker/eigenaar. 
3.Duiven kunnen worden ingezonden vanuit het gastland en door Internationale deelnemers. Kweker/deelnemer wordt geacht de voorwaarden voor deelname goed te lezen en de regelgeving vanuit de organisatie te accepteren.
4.De duiven moeten een leeftijd hebben van ongeveer 45-60 dagen oud en moeten zijn voorzien van de gelegitimeerde duivenring van het betreffende land van 2020. Voor kwekers/deelnemers die willen worden opgenomen in de rangschikking van de Grand Prix Race, moeten duiven zijn voorzien van door de FCI goedgekeurde ringen.
5.In sommige landen of regio’s waar epidemieën worden vermoed of zijn uitgebroken, zullen de duiven niet worden geaccepteerd voor deelname in de Pattaya One Loft Race … zonder uitzondering.
6.De kweker/deelnemer geeft zelf een naan aan de inzendingen. Het is niet toegestaan nadien aanpassingen aan deze naam/namen toe te brengen.

       Bedrag voor deelname
1.De kosten voor deelname bedragen 550 US$ per duif.
2.De deelnemer/kweker doet een aanbetaling van 550 US$ voor de eerste duif; Voor elk team of deel van een team wordt dit bedrag als aanbetaling gevraagd.
Voorbeeld: 20  ingezonden duiven zullen worden belast met een aanbetaling van USD 550 (gebaseerd op de eerst gegeven teamnaam, aanpassingen aan deze naam/namen worden niet toegestaan).
3.In het geval van ziekte, overlijden of verlies van duiven tijdens de training, zal de organisatie de kweker/speler informeren. De kweker/speler kan dan de betreffende duif vervangen tijdens de aanleverperiode van 1 maart – 31 juli 2020. De organisatie kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor ziekte, overlijden of verlies van duiven.
4.In het geval dat de deelnemer/kweker geen enkele duif meer in de strijd heeft voordat de kwalificatie van 120 km aanvangt, zal het deelnamegeld worden terugbetaald, zoals genoemd USD 550 per team.
5.Nadat de kwalificatie-vluchten zijn afgerond – tot 120 km – dient de deelnemer/kweker de kosten voor deelname van zijn/haar nog aanwezige duiven, minus de reeds gedane aanbetaling bij inschrijving (zie punt 2), te voldoen. Met het voldoen van deze kosten activeert de deelnemer de nog aanwezige duiven voor de 3 opvolgende finale vluchten. Bijvoorbeeld: als er nog 18 van de 20 duiven aanwezig zijn na de 120 km kwalificatieronde, dan betaalt de deelnemer/kweker nog het inschrijfgeld voor 17 overige duiven.
6.Vracht en vervoerskosten worden door de deelnemers betaald aan het verzamelpunt.
7.Twee valuta worden geaccepteerd bij aanbetaling en dat zijn de Thaise Baht en de US Dollar. De organisatie zal de buitenlandse wisselkoers van de Bank of Thailand hanteren als criterium bij de berekening van Thaise Baht naar US Dollar op moment van aanleveren van de duiven.
8.Prijzengeld zal worden uitgekeerd in dezelfde valuta als waarin de aanbetaling is gedaan.
9.De organisatie zal de buitenlandse wisselkoers van de Bank of Thailand hanteren al criterium bij de berekening van Thaise Baht naar US Dollar.

Reglement en richtlijnen competitie
1.Na verzending van de duiven naar de hokken van de organisatie waarbij de duiven onder supervisie staan van de organisatie, verliest de deelnemer/kweker zijn recht op fysiek contact met of zeggenschap over de duiven.
2.De organisatie bedekt alle (chip)ringen van alle deelnemende duiven om eventuele frauduleuze handelingen te voorkomen.
3.In elke ronde van de competitie verandert de kleur van ring-bedekking. In de finale ronde zal de bedekking worden verwijderd.
4.Ziektes of blessures kunnen duiven verhinderen deel te nemen aan de concoursen. Deze beslissing wordt genomen door de professionele scheidsrechters.
5.Racing Pigeon Grand Prix bij de vlucht vanaf 430 km is officieel erkend door de FCI. Van belang voor de liefhebbers die wensen te worden gerangschikt en gecertificeerd door de FCI.
6.Duiven die bij de kwalificatie ronde (120 km) na 3 dagen, maar voor aanvang van Race   1 terugkeren, worden aangemerkt als gekwalificeerd. De deelnemer/kweker wordt in staat gesteld het inschrijfgeld te voldoen en daarmee de duif in staat te stellen in competitie deel te nemen in de volgende rondes. Kiest de deelnemer/kweker ervoor het inschrijfgeld niet te betalen, dan wordt de betreffende duif eigendom van de organisatie.
7.Op de 3 vluchten met lengte 330 km - 430 km - 530 km zal door de organisatie het constateersysteem gedurende 2 dagen worden geactiveerd vanaf de vluchtdag (constateersysteem wordt gedeactiveerd op de dag na de vluchtdag om 6 pm)

Kwalificatie ronde van 120 km
1.Tijdens de kwalificatie ronde van 120 km, zal de organisatie het constateersysteem 5 dagen aanzetten (incl. de lossingsdag) en het systeem wordt afgesloten op de vijfde dag om: 6.00 pm
2.Kwekers/deelnemers kunnen de aankomsten van deze ronde volgen op de website www.oneloftrace.live  De organisatie zal de foto + vleugelfoto van de niet-geactiveerde duiven tonen op www.pattayaoneloftrace.com/participant.php  De organisatie verstrekt de factuur met de resultaten van de kwalificatierondes aan de deelnemer/kweker.
3.Voor duiven die de eerste 3 dagen terugkeren vanaf de lossingsdatum van de kwalificatie ronde (120 km), dient de deelnemer/kweker het inschrijfgeld te betalen voor alle terugkerende duiven, zonder uitzondering.
4.Voor duiven die na de eerste 3 dagen terugkeren, kan de eigenaar/kweker kiezen om wel of niet het inschrijfgeld te betalen en daarmee de duif in staat te stellen in competitie deel te nemen in de volgende rondes. Kiest de deelnemer/kweker ervoor het inschrijfgeld niet te betalen, dan wordt de betreffende duif eigendom van de organisatie.
5.De deelnemer/kweker wordt geacht de betaling van het inschrijfgeld binnen 5 dagen van de datum van terugkeer van de duif in de kwalificatieronde (120 km) te doen. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan verworden alle betreffende duiven tot eigendom van de organisatie.
6.In geval van verlies of blessure van de duif na de kwalificatieronde van 120 km, wordt het inschrijfgeld in geen geval terugbetaald.

ASDUIF PRIJZEN
        Aangezien de Pattaya Internationale duivenrace een eenhoksrace is, is de te vliegen afstand voor elke duif exact gelijk. Daarom moet de duif die de asduif titel opeist alle 3 de vluchten goed hebben volbracht en een resultaat hebben geboekt op de vluchten van 330 km, 430 km en 530 km. De organisatie zal op elke race het constateersysteem 2 dagen lang inschakelen vanaf het moment van lossing tot de volgende dag 18.00 uur.

 Criteria voor de winnende asduif
        De prijs van 1e asduif wordt toegekend aan de duif die in de top van de uitslagen van alle drie de vluchten is geklasseerd, betreffende de 330 km, 430 km en 530 km vluchten. De duif met de laagste optelsom van deze 3 klasseringen is de winnaar volgens de volgende formule:

                                                        Positie x 1.000            
                                             Totaal aantal duiven x aftand


TEAM PRIJS
        Grote teams  (Team van 10 duiven)
        1. Voor de deelnemer/kweker die 10 duiven onder dezelfde teamnaam heeft ingestuurd bij inzending, vormen die 10 een team. Zelfs als na de kwalificatieronde van 120 km, er minder dan 10 duiven van het betreffende team zijn teruggekeerd, blijft dit team in de race voor de Grote Teams prijs.
        2. Voor de deelnemer/kweker die meer dan 10 duiven inzond gebruik makend van allemaal dezelfde teamnaam bij eerste inzending, zij behouden zich het recht voor om te kiezen om hun duiven deel te laten uitmaken van een nieuw team om zo mee te kunnen dingen naar de Grote Teams prijs (team van 10 duiven). Ringnummers van duiven kunnen niet worden gekopieerd en dienen te worden gespecificeerd bij inschrijving zoals          (L-TEAM A), (L-TEAM B), (… respectievelijk) achter de teamnaam.
        3. Duiven die in aanmerkingen willen komen voor de Grote Teams prijs moeten worden genoteerd in elk team, moeten worden bevestigd bij de organisatie direct na de kwalificatieronde van 120 km. Zo’n team moet binnen 15 dagen worden geformeerd.
        4. In het geval dat deelnemer/kweker binnen de specifiek gemelde termijn de formatie van het team niet heeft bevestigd, wordt de formatie van het team automatisch door de organisatie tot stand gebracht op volgorde van de ringnummers.
        5. Na het completeren van de teamformatie, heeft de deelnemers/kweker geen recht meer om enige veranderingen in de reeds geformeerde teams incl. de teamnaam aan te brengen.

       Kleine teams  (Team van 6 duiven)
        1. Voor de deelnemer/kweker die 6 duiven onder dezelfde teamnaam heeft ingestuurd bij inzending, vormen die 6 een team. Zelfs als na de kwalificatieronde van 120 km, er minder dan 6 duiven van het betreffende team zijn teruggekeerd, blijft dit team in de race voor de Kleine Teams prijs.
        2. Voor de deelnemer/kweker die meer dan 10 duiven inzond gebruik makend van allemaal dezelfde teamnaam bij eerste inzending, zij behouden zich het recht voor om te kiezen om hun duiven deel te laten uitmaken van een nieuw team om zo mee te kunnen dingen naar de Kleine Teams prijs (team van 6 duiven). Ringnummers van duiven kunnen niet worden gekopieerd en dienen te worden gespecificeerd bij inschrijving zoals             (S-TEAM A), (S-TEAM B), (… respectievelijk) achter de teamnaam.
        3. Duiven die in aanmerkingen willen komen voor de Kleine Teams prijs moeten worden genoteerd in elk team, moeten worden bevestigd bij de organisatie direct na de kwalificatieronde van 120 km. Zo’n team moet binnen 15 dagen worden geformeerd.
        4. In het geval dat deelnemer/kweker binnen de specifiek gemelde termijn de formatie van het team niet heeft bevestigd, wordt de formatie van het team automatisch door de organisatie tot stand gebracht op volgorde van de ringnummers.
        5. Voor de deelnemer/kweker die recht heeft op deelname aan de Grote Team prijs (team van 10 duiven), is ook deelname mogelijk aan de Kleine Team prijs (team van 6 duiven). Deelnemer/kweker dient dan de betreffende ringnummer aan te geven die het Kleine Team moeten formeren (team van 6 duiven) separaat aan het Grote Team, ringnummer mogen niet worden gedupliceerd.
        6. Na het completeren van de teamformatie, heeft de deelnemers/kweker geen recht meer om enige veranderingen in de reeds geformeerde teams incl. de teamnaam aan te brengen.

Criteria voor de Teamprijs competitie
        Louter duiven die in de top 256 van de rangschikking van de eindvlucht (530 km) zijn geclassificeerd, komen in aanmerking voor de Grote en Kleine Team Prijs.
        Binnen deze top 256, zal het team met de meeste geclassificeerde duiven worden uitgeroepen tot winnaar. Mocht er een gelijke stand optreden tussen een aantal teams, dan is de rangschikking van de eerste geklokte duif van de betreffende teams in de eindvlucht doorslaggevend. Het team met de beste prijs van de eerste geklokte duif wordt dan uitgeroepen tot winnaar van de Team Prijs. Duiven die niet voldoen aan de boven genoemde criteria, komen niet in aanmerking voor de Team Prijs.

Veiling en opbrengst

1.Alle duiven in de top 256 ranglijst van de finale worden aan het einde van de finale geweild.
2.De 1,2,3,4,5,6 asduiven worden geweild aan het einde van de finale.
3.De 1,2,3 prijswinnaars van 330km en 430km worden aan het einde van de finale geweild.
4.Opbrengsten van de veiling worden verdeeld onder de eigenaar (60%) en de organisatie (40%).
5.Voor duiven die op deze veiling niet worden verkocht, wordt de eigenaar van de duif in staat gesteld de duif terug te kopen voor een prijs van 40% van het openingsbod.
6.Elke duif waarvoor zich geen koper aandient, verwordt tot eigendom van de organisatie; waarbij de organisatie zich het recht voorhoudt om de duif in een andere veiling aan te bieden die zij wenselijk acht.
7.De deelnemer/kweker kan de opbrengst van de veiling en het prijzengeld op de dag van de veiling verkrijgen door het inschrijfformulier als bewijs te tonen.
8.De eigenaar van de duiven is verantwoordelijk voor eventuele belastingen of andere kosten die het verkrijgen van het prijzengeld of opbrengst van de veiling met zich meebrengen.
9.Voor alle buitenlandse duiven die gerangschikt zijn op positie 257 of hoger, zal een gezamenlijke veiling worden georganiseerd op de website. - opbrengst van deze veiling wordt verdeeld onder de eigenaar (60%) en de organisatie (40%)

*** De organisatie behoudt zich het recht voor om de voorgenoemde regels te corrigeren of aan te passen zonder daaraan voorafgaande communicatie ***