ระยะแข่งขัน อันดับ รางวัล จำนวนอันดับ รางวัล (บาท)
    จุดสุดท้าย      530 กม. 1 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1                            5,000,000
  2 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1                            1,000,000
  3 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1                               500,000
  4 ประกาศนียบัตร 1                               200,000
  5-10 ประกาศนียบัตร 6                               100,000
  11-100 ประกาศนียบัตร 90                                 50,000
      100  
         
     จุดที่ 2           430 กม. 1 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1                            1,000,000
  2 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1                               300,000
  3 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1                               200,000
  4-10 ประกาศนียบัตร 7                                  50,000
  11-150 ประกาศนียบัตร 140                                  10,000
      150  
         
     จุดที่ 1           330 กม. 1 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1                   1,000,000
  2 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1                      200,000
  3 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1                      100,000
  4-10 ประกาศนียบัตร 7                        30,000
  11-150 ประกาศนียบัตร 140                        10,000
      150  
         
   นกยอดเยี่ยม (Ace Pigeon 1 ถ้วยรางวัล+ประกาศนียบัตร 1                     500,000
     2 ถ้ายรางวัล + ประกาศนียบัตร 1          300,000
  3 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1          200,000
      4 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1           50,000
      5 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1           30,000
ประเภททีม MG 1,500 cc 1 ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร 1                    500,000