PARTICIPANT

Update 22-Dec-2018


TOTAL

Img Thailand = 698 Pigeons

Img China = 822 Pigeons

Img Kuwait = 404 Pigeons

Img Netherlands = 332 Pigeons

Img Germany = 205 Pigeons

Img Belgium = 167 Pigeons

Img United States of America = 118 Pigeons

Img Canada = 68 Pigeons

Img United Kingdom = 64 Pigeons

Img Romania = 60 Pigeons

Img South Africa = 46 Pigeons

Img France = 45 Pigeons

Img Taiwan = 40 Pigeons

Img Denmark = 26 Pigeons

Img Indonesia = 19 Pigeons

Img Italy = 16 Pigeons

Img Bulgaria = 15 Pigeons

Img Portugal = 13 Pigeons

Img Spain = 12 Pigeons

Img Qatar = 12 Pigeons

Img Zimbabwe = 9 Pigeons

Img Australia = 9 Pigeons

Img Saudi Arabia = 9 Pigeons

Img Switzerland = 8 Pigeons

Img Austria = 6 Pigeons

Img Poland = 5 Pigeons

Img Iraq = 2 Pigeons


TOTAL 27 Countries AND 3230 Pigeons

Img ALSALEELI TEAM

Country Kuwait,
Name ALSALEELI TEAM
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img ALSALEELI TEAM (TEAM A)

Country Kuwait,
Name ALSALEELI TEAM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img ABDALRAHMAN ALMEZAEL

Country Kuwait,
Name ABDALRAHMAN ALMEZAEL
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
KUW 18-237126
KUW 18-237152
KUW 18-237156
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-237126
KUW 18-237152

Img ABDULAH AL-HADYA

Country Kuwait,
Name ABDULAH AL-HADYA
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
KUW 18-005001
KUW 18-005002
KUW 18-005003
KUW 18-005004
KUW 18-005506
KUW 18-005519
KUW 18-066046
KUW 18-066561
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-005004
KUW 18-005003
KUW 18-066561
KUW 18-066046
KUW 18-005001

Img ABDULAZIZ AL-KANDARI (TEAM A)

Country Kuwait,
Name ABDULAZIZ AL-KANDARI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img ABDULHAKEM AL-MISHKAS

Country Saudi Arabia,
Name ABDULHAKEM AL-MISHKAS
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
KSA 18-048310
KSA 18-048341
KSA 18-059124
KSA 18-101476
 
Ring No.(After 120 Km.)
KSA 18-048341
KSA 18-101476
KSA 18-048310

Img ABDULLAH AL-BAKHIT

Country Saudi Arabia,
Name ABDULLAH AL-BAKHIT
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KSA 18-101459
KSA 18-101493
KSA 18-101499
KSA 18-101515
KSA 18-101583
Ring No.(After 120 Km.)
KSA 18-101459
KSA 18-101515
KSA 18-101499
KSA 18-101583

Img ABDULLAH BOHAIMED

Country Kuwait,
Name ABDULLAH BOHAIMED
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
KUW 18-041405
KUW 18-041455
 
Ring No.(After 120 Km.)

KUW 18-041455

Img ADRIEN MIRABELLE

Country Belgium,
Name ADRIEN MIRABELLE
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
BE 18-1049202
BE 18-1049210
BE 18-1049214
BE 18-1159761
 
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-1049214
BE 18-1049202
BE 18-1049210
BE 18-1159761

Img AKKRIMA LOFT

Country Thailand,
Name AKKRIMA LOFT
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img AKKRIMA LOFT (TEAM A)

Country Thailand,
Name AKKRIMA LOFT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img AL-DAHOUM (TEAM A)

Country Kuwait,
Name AL-DAHOUM (TEAM A)
Pigeons 13
Ring No.(Admission)
KUW 18-277005
KUW 18-277012
KUW 18-277021
KUW 18-277024
KUW 18-277031
KUW 18-277068
KUW 18-277081
KUW 18-277091
KUW 18-277103
KUW 18-277112
KUW 18-277116
KUW 18-277121
KUW 18-277127
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-277081
KUW 18-277031
KUW 18-277021
KUW 18-277127
KUW 18-277005
KUW 18-277112
KUW 18-277116
KUW 18-277024
KUW 18-277091
KUW 18-277012

Img AL-NIMRAN

Country Kuwait,
Name AL-NIMRAN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
KUW 18-342628
KUW 18-342638
KUW 18-342639
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-342638
KUW 18-342639
KUW 18-342628

Img AL-SHABAK

Country Kuwait,
Name AL-SHABAK
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 
 

Img AL-SHABAK (TEAM A)

Country Kuwait,
Name AL-SHABAK (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img AL-WATRY LOFT

Country Kuwait,
Name AL-WATRY LOFT
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
KUW 18-000052
KUW 18-099229
KUW 18-099388
KUW 18-099397
KUW 18-099481
KUW 18-099485
KUW 18-099486
KUW 18-099641
KUW 18-099656
KUW 18-099657
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-099388
KUW 18-099656
KUW 18-099229
KUW 18-099657

Img AL-WAZZAN LOFT

Country Kuwait,
Name AL-WAZZAN LOFT
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUW 18-039799
KUW 18-209595
KUW 18-209600
KUW 18-285526
KUW 18-347516
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-285526
KUW 18-209600
KUW 18-039799
KUW 18-347516

Img ALBERTA BOYS

Country Canada,
Name ALBERTA BOYS
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CU 18-12519
CU 18-CU-CAL 1141
CU 18-CU-CAL 1149
CU 18-CU-CAL 1153
CU 18-CU-CAL 1229
CU 18-CU-CAL 1852
Ring No.(After 120 Km.)
CU 18-CAL-1141
CU 18-CAL-1229
CU 18-CAL-1153
CU 18-12519

Img ALI AL-JEWESRY

Country Kuwait,
Name ALI AL-JEWESRY
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
KUW 18-080278
KUW 18-080319
KUW 18-080327
KUW 18-080330
KUW 18-080339
KUW 18-080362
KUW 18-080383
KUW 18-080394
KUW 18-080397
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-080383
KUW 18-080278
KUW 18-080319
KUW 18-080394
KUW 18-080330
KUW 18-080397
KUW 18-080362

Img ALI AL-MEEA

Country Kuwait,
Name ALI AL-MEEA
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
KUW 18-060001
KUW 18-060012
KUW 18-060018
KUW 18-060041
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-060012
KUW 18-060001
KUW 18-060041
KUW 18-060018

Img ALKANDARI LOFT

Country Kuwait,
Name ALKANDARI LOFT
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 

Img ALKANDARI LOFT (TEAM A)

Country Kuwait,
Name ALKANDARI LOFT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Img ALKHALEEJ STABLE

Country Kuwait,
Name ALKHALEEJ STABLE
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Img ALKHALEEJ STABLE (TEAM A)

Country Kuwait,
Name ALKHALEEJ STABLE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img ALP RACE TEAM

Country Switzerland,
Name ALP RACE TEAM
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CH 18-17786
CH 18-17787
CH 18-17646
CH 18-17760
Ring No.(After 120 Km.)
CH 18-17760
 

Img AMERICAN UNION

Country United States of America,
Name AMERICAN UNION
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img AMERICAN UNION (TEAM A)

Country United States of America,
Name AMERICAN UNION (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img ANDREAS MOELLER

Country Germany,
Name ANDREAS MOELLER
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
DV 03391-18-104
DV 03391-18-109
DV 03391-18-120
DV 03391-18-123
DV 03391-18-127
DV 03391-18-82
DV 03391-18-87
DV 03391-18-89
Ring No.(After 120 Km.)
DV 03391-18-120
DV 03391-18-104
DV 03391-18-109
DV 03391-18-127
DV 03391-18-123
DV 03391-18-89
DV 03391-18-87
DV 03391-18-82

Img ANT POWER (TEAM A)

Country Thailand,
Name ANT POWER (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img ANT POWER (TEAM B)

Country Thailand,
Name ANT POWER (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img ANT POWER (TEAM C)

Country Thailand,
Name ANT POWER (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img ANUCHA SRISUK

Country Thailand,
Name ANUCHA SRISUK
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

GB 18-B-05311

ESP 18-145158

KUW 18-002291

Img BADER AL-JEWESRY (1)

Country Kuwait,
Name BADER AL-JEWESRY (1)
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
KUW 18-228013
KUW 18-228061
KUW 18-228062
KUW 18-228071
KUW 18-228082
KUW 18-228092
KUW 18-228101
KUW 18-228102
KUW 18-228108
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-228102
KUW 18-228092
KUW 18-228013

Img BADER AL-JEWESRY (2)

Country Kuwait,
Name BADER AL-JEWESRY (2)
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
KUW 18-228237
KUW 18-228267
KUW 18-228268
KUW 18-228271
KUW 18-228275
KUW 18-228298
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-228267
KUW 18-228275
KUW 18-228268
KUW 18-228298

Img BADER AL-SANAFI

Country Kuwait,
Name BADER AL-SANAFI
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUW 18-044720
KUW 18-044736
KUW 18-044737
KUW 18-044747
KUW 18-044758
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-044736
KUW 18-044747
KUW 18-044720
KUW 18-044758
KUW 18-044737
 

Img BADER ZABIN

Country Kuwait,
Name BADER ZABIN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
KUW 18-047401
KUW 18-047402
KUW 18-047424
KUW 18-047440
KUW 18-047477
KUW 18-047499
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-047402
KUW 18-047499
KUW 18-047401
KUW 18-047424
KUW 18-047440

Img BAS VAN BEVEREN

Country Netherlands,
Name BAS VAN BEVEREN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
NL 18-1086942
NL 18-1086945
NL 18-1086947
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1086947
NL 18-1086942

Img BEI JING HE SHI YANG ZHAO

Country China,
Name BEI JING HE SHI YANG ZHAO
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0356674
CHN 18-01-1342903

Img BI LI SHI SUN SHI GUO JI

Country China,
Name BI LI SHI SUN SHI GUO JI
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
CHN 18-10-0089513
CHN 18-10-0089587
CHN 18-10-0089607
CHN 18-10-0089610
CHN 18-10-0089612
CHN 18-10-0089613
CHN 18-10-0089615
CHN 18-10-0089620
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-10-0089610
CHN 18-10-0089607
CHN 18-10-0089615
CHN 18-10-0089513

Img BOONCHUAY-SANT-PICHAI

Country Thailand,
Name BOONCHUAY-SANT-PICHAI
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 

Img BOONCHUAY-SANT-PICHAI (TEAM A)

Country Thailand,
Name BOONCHUAY-SANT-PICHAI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img BUPPESANNIVAS TEAM

Country Thailand,
Name BUPPESANNIVAS TEAM
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 

Img BUPPESANNIVAS TEAM (TEAM A)

Country Thailand,
Name BUPPESANNIVAS TEAM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

 

Img C.TIJL

Country Netherlands,
Name C.TIJL
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
 NL 18-1070078
 NL 18-1070083
 
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1070083
NL 18-1070078

Img CAI JIAN WEI-YU YIN ZHONG

Country China,
Name CAI JIAN WEI-YU YIN ZHONG
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 18-19-0536817
CHN 18-19-0536820
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-19-0536817
CHN 18-19-0536820

Img CALABASH BROTHERS

Country Belgium,
Name CALABASH BROTHERS
Pigeons 12
Ring No.(Admission)
BE 18-4194491
BE 18-4194501
BE 18-4194521
BE 18-4194526
BE 18-6024269
BE 18-6024276
BE 18-6024293
BE 18-6024298
CHN 18-01-0997104
CHN 18-01-0997119
CHN 18-01-0997120
CHN 18-01-0997195
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-0997104
CHN 18-01-0997120
BE 18-4194491
BE 18-6024269
BE 18-4194501
CHN 18-01-0997119
BE 18-4194526
BE 18-6024293

Img CANG LI LIANG

Country China,
Name CANG LI LIANG
Pigeons 11
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1088184
CHN 18-01-1088185
CHN 18-01-1088186
CHN 18-01-1088193
CHN 18-01-1088194
CHN 18-01-1088195
CHN 18-01-1088196
CHN 18-01-1098810
CHN 18-01-1098848
CHN 18-01-1100126
CHN 18-01-1100127
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1088195
CHN 18-01-1088186
CHN 18-01-1100126
CHN 18-01-1100127
CHN 18-01-1088184
CHN 18-01-1088196
CHN 18-01-1098848
CHN 18-01-1088194
CHN 18-01-1088193

Img CASPAR LURVINK

Country Netherlands,
Name CASPAR LURVINK
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
NL 18-1548123
NL 18-1548124
NL 18-1548126
NL 18-1548128
NL 18-1548138
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1548128
NL 18-1548126
NL 18-1548124
NL 18-1548123

Img CELLI-GHIACCI-VALVO

Country Italy,
Name CELLI-GHIACCI-VALVO
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
ITA 18-462030
ITA 18-462158
PL 0411-18-1796
Ring No.(After 120 Km.)
PL 0411-18-1796
ITA 18-462158
ITA 18-462030

Img CHAI WATCHARONG-SOMSAKSUP

Country Thailand,
Name CHAI WATCHARONG-SOMSAKSUP
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 
 

Img CHAI WATCHARONG-SOMSAKSUP (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHAI WATCHARONG-SOMSAKSUP (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img CHAIYA GLUDKHEMTHONG

Country Thailand,
Name CHAIYA GLUDKHEMTHONG
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
RPIA 18-43782
RPIA 18-45584
RPIA 18-56555
RPIA 18-56566
RPIA 18-56577
RPIA 18-56588
RPIA 18-56599
RPIA 18-56761
 
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-56761
RPIA 18-56588
RPIA 18-45584
RPIA 18-56566
RPIA 18-56555
 

Img CHALERM TEPSATIDPORN

Country Thailand,
Name CHALERM TEPSATIDPORN
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
RPIA 18-48645
RPIA 18-48649
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-48645
RPIA 18-48649
ESP 18-145124
ESP 18-145125

Img CHANACHAI-YUCHIE-HSING

Country Thailand,
Name CHANACHAI-YUCHIE-HSING
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 18-51836
RPIA 18-51840
RPIA 18-51844
RPIA 18-51865
RPIA 18-51877
 
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-51877
RPIA 18-51844
RPIA 18-51865

Img CHANCHAI PHAIANHASIN [SRIRACHA]

Country Thailand,
Name CHANCHAI PHAIANHASIN [SRIRACHA]
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
HFT 18-20111
HFT 18-20118
HFT 18-20119
HFT 18-25088
Ring No.(After 120 Km.)
HFT 18-25088
HFT 18-20111
HFT 18-20118

Img CHANTILLY

Country Belgium,
Name CHANTILLY
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 18-4063687
BE 18-4216755
BE 18-4216756
BE 18-4216761
BE 18-4216764
BE 18-4216765
BE 18-4216766
BE 18-4216767
BE 18-4216768
BE 18-4216770
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-4216761
BE 18-4216766
BE 18-4216765
BE 18-4216770
BE 18-4216767
BE 18-4216764
BE 18-4216768
BE 18-4063687

Img CHARATPHAN

Country Thailand,
Name CHARATPHAN
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 

Img CHARATPHAN (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHARATPHAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img CHARNNARONG DIVISION ONE

Country Thailand,
Name CHARNNARONG DIVISION ONE
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img CHARNNARONG DIVISION ONE (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHARNNARONG DIVISION ONE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img CHEN QING

Country China,
Name CHEN QING
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-13-0090117
CHN 18-13-0090145
CHN 18-13-0090269
CHN 18-13-0090274
CHN 18-13-0090275
CHN 18-13-0090331
CHN 18-13-0090336
CHN 18-13-0090348
CHN 18-13-0090349
CHN 18-19-0090346
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-13-0090117
CHN 18-19-0090346
CHN 18-13-0090275
CHN 18-13-0090336
CHN 18-13-0090145
CHN 18-13-0090331
CHN 18-13-0090349
CHN 18-13-0090269
CHN 18-13-0090348

Img CHEN YE HUAI

Country China,
Name CHEN YE HUAI
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 18-19-0535352
CHN 18-19-0535355
CHN 18-19-0535365
CHN 18-19-0535369
CHN 18-19-0535403
CHN 18-19-0535407
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-19-0535352
CHN 18-19-0535407
CHN 18-19-0535369
CHN 18-19-0535403

Img CHEN YING DING ZHOU HAI ER GE YE

Country China,
Name CHEN YING DING ZHOU HAI ER GE YE
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
CHN 18-03-1715576
CHN 18-03-1715586
CHN 18-03-1715587
CHN 18-03-1715588
CHN 18-03-1715591
CHN 18-03-1715593
CHN 18-03-1715595
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-03-1715576
CHN 18-03-1715595

Img CHENG LI-FU

Country Taiwan,
Name CHENG LI-FU
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
TW 18-178887
TW 18-178888
Ring No.(After 120 Km.)

TW 18-178888

Img CHI CHIH-LUNG

Country Taiwan,
Name CHI CHIH-LUNG
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CTRPA 18-594822
CTRPA 18-594833
CTRPA 18-594844
Ring No.(After 120 Km.)
CTRPA 18-594833
CTRPA 18-594822

Img CHIRAYAN-EKSIRI

Country Thailand,
Name CHIRAYAN-EKSIRI
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
RPIA 18-47852
RPIA 18-47853
RPIA 18-47859
RPIA 18-47860
RPIA 18-47866
RPIA 18-47967
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-47853
RPIA 18-47859
RPIA 18-47866
RPIA 18-47860
RPIA 18-47852
RPIA 18-47867

Img CHITHLADA (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHITHLADA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 18-13647
HFT 18-20844
RPIA 18-44946
RPIA 18-44956
RPIA 18-52782
RPIA 18-58484
RPIA 18-58485
RPIA 18-61785
RPIA 18-62459
RPIA 18-62702
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-52782
RPIA 18-58484
RPIA 18-58485
RPIA 18-62702
RPIA 18-62459
RPIA 18-20844
RPIA 18-61785
HFT 18-13647
RPIA 18-44956
RPIA 18-44946

Img CHONBURI FARM

Country Thailand,
Name CHONBURI FARM
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
HFT 18-11113
HFT 18-11116
HFT 18-11164
NL 18-5143041
NL 18-5143044
NL 18-5143045
NL 18-5143050
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-5143050
HFT 18-11113
NL 18-5143041
NL 18-5143044
 
NL 18-5143045

Img COUNTRY

Country Thailand,
Name COUNTRY
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 18-51021
RPIA 18-51132
RPIA 18-51136
RPIA 18-51139
RPIA 18-51143
RPIA 18-51152
RPIA 18-51158
RPIA 18-51169
RPIA 18-51172
RPIA 18-51195
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-51139
RPIA 18-51169
RPIA 18-51136
RPIA 18-51143
RPIA 18-51158
RPIA 18-51132
RPIA 18-51195
RPIA 18-51152
RPIA 18-51172

Img CRAIG HUNT AFRICAN WARRIOR

Country Zimbabwe,
Name CRAIG HUNT AFRICAN WARRIOR
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
VFWC 18-602
VFWC 18-613
VFWC 18-650
VFWC 18-660
VFWC 18-677
Ring No.(After 120 Km.)
VFWC 18-602
VFWC 18-613
VFWC 18-650

Img CRPIC ZHONG RONG XIN GE WEN HUA YU CHENG ZHONG XIN

Country China,
Name CRPIC ZHONG RONG XIN GE WEN HUA YU CHENG ZHONG XIN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img CRPIC ZHONG RONG XIN GE WEN HUA YU CHENG ZHONG XIN (TEAM A)

Country China,
Name CRPIC ZHONG RONG XIN GE WEN HUA YU CHENG ZHONG XIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img CUI CHUN LI

Country China,
Name CUI CHUN LI
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1100839
CHN 18-01-1100869
CHN 18-01-1100870
CHN 18-01-1109940
CHN 18-01-1109943
CHN 18-01-1109944
CHN 18-01-1109950
CHN 18-01-1109954
CHN 18-01-1109955
CHN 18-01-1109961
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1109943
CHN 18-01-1109955
CHN 18-01-1109961
CHN 18-01-1100839
CHN 18-01-1109950
CHN 18-01-1109954
CHN 18-01-1100870
CHN 18-01-1109940
CHN 18-01-1109944

Img DA AI-CAI YONG ZHONG-LIN DAN YANG

Country China,
Name DA AI-CAI YONG ZHONG-LIN DAN YANG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 18-19-0333618
CHN 18-19-0333632
CHN 18-19-0333633
CHN 18-19-0333635
CHN 18-19-0333636
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-19-0333618
CHN 18-19-0333635
CHN 18-19-0333636
 

Img DAVE TICHBOURNE

Country Canada,
Name DAVE TICHBOURNE
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img DAVE TICHBOURNE (TEAM A)

Country Canada,
Name DAVE TICHBOURNE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img DAVE TICHBOURNE (TEAM B)

Country Canada,
Name DAVE TICHBOURNE (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img DE FU SI MAN

Country China,
Name DE FU SI MAN
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-28-0055806
CHN 18-28-0055807
CHN 18-28-0055812
CHN 18-28-0055829
CHN 18-28-0055835
CHN 18-28-0057733
CHN 18-28-0057785
CHN 18-28-0057789
CHN 18-28-0057792
CHN 18-28-0057793
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-28-0055829
CHN 18-28-0057785
CHN 18-28-0055812
CHN 18-28-0057789

Img DEIGNER-SUN-LIN

Country Germany,
Name DEIGNER-SUN-LIN
Pigeons 11
Ring No.(Admission)
DV 05950-18-2652
DV 05950-18-2961
DV 05950-18-2963
DV 05950-18-2965
DV 05950-18-2970
DV 05950-18-2972
DV 05950-18-2982
DV 05959-18-2635
DV 5950-18-2650
DV 05950-18-3074
DV 05950-18-3077
Ring No.(After 120 Km.)
DV 05950-18-2970
DV 05950-18-2650
DV 05950-18-3077
DV 05950-18-2972
DV 05950-18-2982
DV 05950-18-3074
DV 05950-18-2961
DV 05950-18-2652

Img DENAN ZHENG

Country United States of America,
Name DENAN ZHENG
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
IF 18-ZHEN 18827
IF 18-ZHEN 18847
IF 18-ZHEN 18865
IF 18-ZHEN 18866
IF 18-ZHEN 18881
IF 18-ZHEN 18888
IF 18-ZHEN 18889
IF 18-ZHEN 18890
Ring No.(After 120 Km.)
IF 18-ZHEN-18890
IF 18-ZHEN-18889
IF 18-ZHEN-18881
IF 18-ZHEN-18827
IF 18-ZHEN-18888
IF 18-ZHEN-18866
 

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT

Country Thailand,
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM A)

Country Thailand,
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img DIE PAINTERS

Country South Africa,
Name DIE PAINTERS
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
WRPD ZA 18-0554
WRPD ZA 18-0593
WRPD ZA 18-0595
Ring No.(After 120 Km.)
WRPD ZA 18-0554
WRPD ZA 18-0595

Img DR. DE WEERD PIGEONS

Country Netherlands,
Name DR. DE WEERD PIGEONS
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 18-1166251
NL 18-1166257
NL 18-1166288
NL 18-1166293
NL 18-1166296
NL 18-1166303
NL 18-1166326
NL 18-1166336
NL 18-1166389
NL 18-1166419
 
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1166419
NL 18-1166326
NL 18-1166296
NL 18-1166257
NL 18-1166288
NL 18-1166336
NL 18-1166293

Img DR.TEERACHON MANOMAIPHIBUL

Country Thailand,
Name DR.TEERACHON MANOMAIPHIBUL
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img DR.TEERACHON MANOMAIPHIBUL (TEAM A)

Country Thailand,
Name DR.TEERACHON MANOMAIPHIBUL (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img DREAM TEAM USA

Country United States of America,
Name DREAM TEAM USA
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
BE 18-6065795
BE 18-6065815
BE 18-6065816
BE 18-6065817
BE 18-6065827
BE 18-6065828
BE 18-6065832
BE 18-6065833
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-6065815
BE 18-6065795
BE 18-6065816
BE 18-6065832
BE 18-6065817
BE 18-6065827

Img DU CHANG SHUN

Country China,
Name DU CHANG SHUN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1202983
CHN 18-01-1202985
CHN 18-01-1202986
CHN 18-01-1476042
CHN 18-01-1826665
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1202983
CHN 18-01-1476042
CHN 18-01-1202985
CHN 18-01-1826665

Img EASTERN PEARL LOFT

Country United States of America,
Name EASTERN PEARL LOFT
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
AU 18-EPL 427
AU 18-EPL 430
AU 18-EPL 435
AU 18-EPL 448
AU 18-EPL 458
AU 18-EPL 462
AU 18-EPL 465
Ring No.(After 120 Km.)
AU 18-EPL-435
AU 18-EPL-448
AU 18-EPL-430
AU 18-EPL-458
AU 18-EPL-462
AU 18-EPL-427

Img ED MOL

Country Netherlands,
Name ED MOL
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
NL 18-1173688
NL 18-1173698
NL 18-1173700
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1173698
NL 18-1173688
 

Img EID AL-FAHMA

Country Kuwait,
Name EID AL-FAHMA
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
KUW 18-221501
KUW 18-221502
KUW 18-221503
KUW 18-221507
KUW 18-221508
KUW 18-221510
KUW 18-221514
KUW 18-221586
KUW 18-221599
KUW 18-270578
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-221501
KUW 18-221586
KUW 18-221510
KUW 18-221508
KUW 18-270578
KUW 18-221503

Img EL DORADO LOFT

Country Canada,
Name EL DORADO LOFT
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
CU 18-11663
CU 18-11674
CU 18-11675
CU 18-11682
CU 18-11683
CU 18-11685
CU 18-11689
CU 18-11695
CU 18-11697
Ring No.(After 120 Km.)
CU 18-11683
CU 18-11682
CU 18-11695
CU 18-11689

Img ELZINGA JOUKE

Country Netherlands,
Name ELZINGA JOUKE
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 18-1391995
NL 18-1391996
NL 18-1392010
NL 18-1392019
NL 18-1392020
NL 18-1392023
NL 18-1392024
NL 18-1392025
NL 18-1392026
NL 18-1392031
 
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1392019
NL 18-1392025
NL 18-1392023
NL 18-1392024
NL 18-1391996

Img EURO FIGHTER

Country Germany,
Name EURO FIGHTER
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
DV 01217-18-233
DV 02733-18-2047
DV 03938-18-693
DV 04195-18-807
DV 07566-18-1109
DV 07566-18-1120
DV 09478-18-324
DV 09769-18-307
RO 18-3067321
Ring No.(After 120 Km.)
DV 09769-18-307
RO 18-3067321
DV 02733-18-2047
DV 03938-18-693
DV 07566-18-1109
DV 09478-18-324
DV 07566-18-1120
DV 04195-18-807

Img FAHAD AL-AZMI

Country Kuwait,
Name FAHAD AL-AZMI
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
KUW 18-244705
KUW 18-244721
KUW 18-244749
KUW 18-244829
KUW 18-244841
KUW 18-244849
KUW 18-244851
KUW 18-244852
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-244721
KUW 18-244749
KUW 18-244829
KUW 18-244849
KUW 18-244852
KUW 18-244705
KUW 18-244851
KUW 18-077071

Img FAHAD AL-HARBI

Country Kuwait,
Name FAHAD AL-HARBI
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
KUW 18-077007
KUW 18-077018
KUW 18-077071
 
Ring No.(After 120 Km.)

KUW 18-077071

Img FAMILIE SOELLNER

Country Germany,
Name FAMILIE SOELLNER
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 02733-18-1946
DV 02733-18-983
DV 02733-18-2024
DV 02733-18-2027
DV 02733-18-2063
Ring No.(After 120 Km.)
DV 02733-18-1983
DV 02733-18-1946
DV 02733-18-2027
DV 02733-18-2024

Img FAMILY SCHREEL

Country Belgium,
Name FAMILY SCHREEL
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 18-3042064
BE 18-3042068
BE 18-3042069
BE 18-3042071
BE 18-3042073
BE 18-3042082
BE 18-3042216
BE 18-3042219
BE 18-3042258
BE 18-3042247
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-3042071
BE 18-3042073
BE 18-3042082
BE 18-3042064
BE 18-3042247
BE 18-3042068
BE 18-3042258
BE 18-3042219
BE 18-3042216
 

Img FAST PIGEONS-LARO ERVIN (TEAM A)

Country Italy,
Name FAST PIGEONS-LARO ERVIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
ITA 18-411481
ITA 18-411458
ITA 18-411490
ITA 18-411512
ITA 18-411560
ITA 18-411561
ITA 18-411563
ITA 18-411569
ITA 18-411575
ITA 18-411589
Ring No.(After 120 Km.)
ITA 18-411512
ITA 18-411481
ITA 18-411561
ITA 18-411490
ITA 18-411458
ITA 18-411589
ITA 18-411560
ITA 18-411563
ITA 18-411575
ITA 18-411569

Img FAWAZ AL-BREKI

Country Kuwait,
Name FAWAZ AL-BREKI
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUW 18-025557
KUW 18-025559
KUW 18-025561
KUW 18-025564
KUW 18-025570
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-025570
KUW 18-025561
KUW 18-025564

Img FAYEZ Q8

Country Kuwait,
Name FAYEZ Q8
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUW 18-066736
KUW 18-066763
KUW 18-066805
KUW 18-066819
KUW 18-066834
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-066736
KUW 18-066763
KUW 18-066834
KUW 18-066819

Img FENG QUAN LAI

Country China,
Name FENG QUAN LAI
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0160140
CHN 18-01-0160155
CHN 18-01-0160180
 
Ring No.(After 120 Km.)

CHN 18-01-0160155

CHN 18-01-0160140

Img FLEET WASHINGTON

Country United States of America,
Name FLEET WASHINGTON
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
AU 18-FLEET 1865
AU 18-FLEET 1867
AU 18-FLEET 1870
AU 18-FLEET 1872
AU 18-FLEET 1874
AU 18-FLEET 1878
AU 18-FLEET 1880
AU 18-FLEET 1881
Ring No.(After 120 Km.)
AU 18-FLEET-1874
AU 18-FLEET-1872
AU 18-FLEET-1880
AU 18-FLEET-1881
AU 18-FLEET-1865
 

Img FLOREA SORIN

Country Romania,
Name FLOREA SORIN
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img FLOREA SORIN (TEAM A)

Country Romania,
Name FLOREA SORIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img FLOREA SORIN (TEAM B)

Country Romania,
Name FLOREA SORIN (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img FLOREA SORIN (TEAM C)

Country Romania,
Name FLOREA SORIN (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img FLOREA SORIN (TEAM D)

Country Romania,
Name FLOREA SORIN (TEAM D)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img FRANCIS LOFT

Country Thailand,
Name FRANCIS LOFT
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 

Img FRANCIS LOFT (TEAM A)

Country Thailand,
Name FRANCIS LOFT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img FRANCIS LOFT (TEAM B)

Country Thailand,
Name FRANCIS LOFT (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img FRIENDSHIP UK

Country United Kingdom,
Name FRIENDSHIP UK
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
GB 18-D-09249
GB 18-F-08501
GB 18-F-20647
NWHU 18-L-3002
NWHU 18-R-0605
 
Ring No.(After 120 Km.)
NWHU 18-L-3002
GB 18-F-08501

Img FRITS PAULSSEN

Country Netherlands,
Name FRITS PAULSSEN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
NL 18-1291041
NL 18-1291048
NL 18-1291053
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1291048
NL 18-1291053
NL 18-1291041

Img GAO FU XIN

Country China,
Name GAO FU XIN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img GAO FU XIN (TEAM A)

Country China,
Name GAO FU XIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img GEBR.A-B LEIDEMAN

Country Netherlands,
Name GEBR.A-B LEIDEMAN
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 18-1459473
NL 18-1459474
NL 18-1459475
NL 18-1459476
NL 18-1459481
NL 18-1459489
NL 18-1459492
NL 18-1459495
NL 18-1459496
NL 18-1459531
 
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1459475
NL 18-1459489
NL 18-1459496
NL 18-1459492
NL 18-1459473
NL 18-1459495
NL 18-1459474
NL 18-1459476
NL 18-1459481

Img GERBER-KOUTSOUDIS

Country South Africa,
Name GERBER-KOUTSOUDIS
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
OP ZA 18-4115
OP ZA 18-4235
OP ZA 18-4302
OP ZA 18-4306
OP ZA 18-4318
OP ZA 18-4321
OP ZA 18-4322
OP ZA 18-7598
OP ZA 18-7599
OP ZA 18-7600
Ring No.(After 120 Km.)
OP ZA 18-4302
OP ZA 18-7599
OP ZA 18-4322
OP ZA 18-4115
OP ZA 18-7598
OP ZA 18-4321
OP ZA 18-4306

Img GERHARD DEBUS

Country Germany,
Name GERHARD DEBUS
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
DV 0498-18-2489
DV 08874-18-205
DV 08874-18-220
DV 08874-18-223
DV 08874-18-227
DV 08874-18-229
Ring No.(After 120 Km.)
DV 08874-18-223
DV 0498-18-2489
DV 08874-18-220
DV 08874-18-205
DV 08874-18-227

Img GERMANY-ALTMIKS-SOUDY (TEAM A)

Country Germany,
Name GERMANY-ALTMIKS-SOUDY (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img GERMANY-ANNETTE-HEINZ MISSY (1)

Country Germany,
Name GERMANY-ANNETTE-HEINZ MISSY (1)
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 04812-18-782
DV 04812-18-791
DV 04812-18-801
DV 05536-18-221
DV 07608-18-815
Ring No.(After 120 Km.)
DV 04812-18-782
DV 05536-18-221
DV 04812-18-791
 

Img GERMANY-ANNETTE-HEINZ MISSY (2)

Country Germany,
Name GERMANY-ANNETTE-HEINZ MISSY (2)
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
DV 04812-18-771
DV 04812-18-783
DV 04812-18-805
DV 04812-18-806
 
Ring No.(After 120 Km.)
DV 04812-18-806
DV 04812-18-783

Img GERMANY-BIBI STEFANESCU

Country Romania,
Name GERMANY-BIBI STEFANESCU
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RO 18-391358
RO 18-391360
RO 18-552052
RO 18-552076
RO 18-552084
Ring No.(After 120 Km.)
RO 18-391358
RO 18-552052
RO 18-552076
RO 18-391360
RO 18-552084

Img GERMANY-DR.ANGELA TARGATZ

Country Germany,
Name GERMANY-DR.ANGELA TARGATZ
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 07196-18-1659
DV 07196-18-1695
DV 07196-18-1922
DV 07196-18-1944
DV 07196-18-1960
Ring No.(After 120 Km.)
DV 07196-18-1659
DV 07196-18-1922
DV 07196-18-1944
DV 07196-18-1695

Img GERMANY-RAINER-RAIKO MARIEN

Country Germany,
Name GERMANY-RAINER-RAIKO MARIEN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 09683-18-902
DV 09683-18-904
DV 09683-18-948
DV 09683-18-956
DV 09683-18-973
 
Ring No.(After 120 Km.)
DV 09683-18-902
DV 09683-18-973
DV 09683-18-948

Img GERMANY-SEBASTIAN-REINHARD-MARIANNE ROLFF

Country Germany,
Name GERMANY-SEBASTIAN-REINHARD-MARIANNE ROLFF
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 06599-18-676
DV 06599-18-677
DV 06599-18-679
DV 06599-18-680
DV 06599-18-683
Ring No.(After 120 Km.)
DV 06599-18-680
DV 06599-18-683
DV 06599-18-676
DV 06599-18-679
DV 06599-18-677

Img GERMANY-WERNER A.WALDOW-SILVIA THIEL (1)

Country Germany,
Name GERMANY-WERNER A.WALDOW-SILVIA THIEL (1)
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 04858-18-460
DV 04858-18-558
DV 04858-18-657
DV 04858-18-672
DV 04858-18-684
Ring No.(After 120 Km.)
DV 04858-18-558
DV 04858-18-672
DV 04858-18-684
DV 04858-18-657
DV 04858-18-460

Img GERMANY-WERNER A.WALDOW-SILVIA THIEL (2)

Country Germany,
Name GERMANY-WERNER A.WALDOW-SILVIA THIEL (2)
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 04858-18-452
DV 04858-18-666
DV 04858-18-667
DV 04858-18-668
DV 04858-18-680
 
Ring No.(After 120 Km.)
DV 04858-18-666
DV 04858-18-452
DV 04858-18-668
DV 04858-18-680

Img GERMANY-ZG HELIOS BUCHER-GEHRKEN

Country Germany,
Name GERMANY-ZG HELIOS BUCHER-GEHRKEN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CH 18-15095
CH 18-22026
CH 18-22046
DV 01777-18-680
DV 01777-18-707
Ring No.(After 120 Km.)
CH 18-22026
DV 01777-18-680
DV 01777-18-707
CH 18-15095
CH 18-22046

Img GOLDEN WING TEAM

Country Thailand,
Name GOLDEN WING TEAM
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img GOLDEN WING TEAM (TEAM A)

Country Thailand,
Name GOLDEN WING TEAM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img GPS

Country Netherlands,
Name GPS
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 18-1388541
NL 18-1388567
NL 18-1388575
NL 18-1388577
NL 18-1388581
NL 18-1388616
NL 18-4297947
NL 18-4297949
NL 18-4297957
NL 18-4297971
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-4297947
NL 18-1388581
NL 18-1388541
NL 18-4297957
NL 18-1388577
NL 18-1388575
NL 18-1388567
NL 18-4297971
NL 18-4297949

Img GREG MIHAI

Country Italy,
Name GREG MIHAI
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
NL 18-5178432
POR 18-8007433
POR 18-8007424
Ring No.(After 120 Km.)
POR 18-8007424
NL 18-5178432
POR 18-8007433

Img GREG TEAM

Country France,
Name GREG TEAM
Pigeons 45
Ring No.(Admission)
PL 0262-18-10016
PL 0262-18-10029
PL 0262-18-10048
PL 0262-18-10053
PL 0262-18-10057
PL 0262-18-10067
PL 0262-18-10068
PL 0262-18-10072
PL 0262-18-10073
PL 0262-18-10081
PL 0262-18-10082
PL 0262-18-10088
PL 0262-18-10089
PL 0262-18-10092
PL 0262-18-10093
PL 0262-18-10096
PL 0262-18-17725
PL 0262-18-17726
PL 0262-18-17771
SK 18-0999-116
SK 18-0999-127
SK 18-0999-135
SK 18-0999-165
SK 18-0999-166
SK 18-0999-171
SK 18-0999-173
SK 18-0999-176
SK 18-0999-178
SK 18-0999-181
SK 18-0999-189
SK 18-0999-193
SK 18-0999-205
SK 18-0999-21
SK 18-0999-25
SK 18-0999-32
SK 18-0999-44
SK 18-0999-499
SK 18-0999-53
SK 18-0999-72
SK 18-0999-740
SK 18-0999-81
SK 18-0999-820
SK 18-0999-887
SK 18-0999-92
SK 18-0999-98
 
 
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
SK 18-0999-25
PL 0262-18-10072
SK 18-0999-499
PL 0262-18-10081
PL 0262-18-10016
PL 0262-18-10029
SK 18-0999-178
PL 0262-18-17771
PL 0262-18-10068
PL 0262-18-10089
PL 0262-18-17726
PL 0262-18-10092
PL 0262-18-17725
PL 0262-18-10082
PL 0262-18-10053
PL 0262-18-10048
PL 0262-18-10073
SK 18-0999-44
PL 0262-18-10088
PL 0262-18-10096
PL 0262-18-10057

Img GUENTER GOETZ

Country Germany,
Name GUENTER GOETZ
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img GUENTER GOETZ [TEAM A]

Country Germany,
Name GUENTER GOETZ [TEAM A]
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img GUNTER LANGEFELD

Country Germany,
Name GUNTER LANGEFELD
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
DV 0341-18-101
DV 0341-18-12
DV 0341-18-45
DV 0341-18-59
DV 0341-18-68
DV 0341-18-83
DV 0341-18-99
Ring No.(After 120 Km.)
DV 0341-18-45
DV 0341-18-59
DV 0341-18-12
DV 0341-18-83
DV 0341-18-99
DV 0341-18-101
DV 0341-18-68

Img HANS PAUL ESSER

Country Germany,
Name HANS PAUL ESSER
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
DV 05369-18-8143
DV 05369-18-8190
DV 05369-18-8191
DV 05369-18-8206
Ring No.(After 120 Km.)
DV 05369-18-8206
DV 05369-18-8190
DV 05369-18-8143

Img HANS-EVERT-JAN EIJERKAMP

Country Netherlands,
Name HANS-EVERT-JAN EIJERKAMP
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img HANS-EVERT-JAN EIJERKAMP (TEAM A)

Country Netherlands,
Name HANS-EVERT-JAN EIJERKAMP (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img HARDY KRUGER

Country Germany,
Name HARDY KRUGER
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
DV 07274-18-240
DV 07274-18-242
DV 07274-18-266
DV 07274-18-272
DV 07274-18-273
DV 07274-18-280
DV 07274-18-281
Ring No.(After 120 Km.)
DV 07274-18-272
DV 07274-18-242
DV 07274-18-281
DV 07274-18-240

Img HARRIE VAN BOXMEER

Country Netherlands,
Name HARRIE VAN BOXMEER
Pigeons 11
Ring No.(Admission)
NL 18-1264895
NL 18-1264915
NL 18-1265005
NL 18-1265006
NL 18-4053991
NL 18-5143042
NL 18-5143043
NL 18-5143048
NL 18-5143056
NL 18-5143057
NL 18-5143059
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1265006
NL 18-1265005
NL 18-5143043
NL 18-5143059
NL 18-5143042
NL 18-1264915
NL 18-1264895
NL 18-4053991
NL 18-5143056

Img HARRY'S GRANDCHILDREN

Country Germany,
Name HARRY'S GRANDCHILDREN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 01777-18-478
DV 01777-18-670
DV 01777-18-672
DV 01777-18-679
DV 01777-18-689
Ring No.(After 120 Km.)
DV 01777-18-679
DV 01777-18-672
DV 01777-18-670

Img HE BEI TIAN YI

Country China,
Name HE BEI TIAN YI
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-03-1111252
CHN 18-03-1111251
CHN 18-03-1111233
CHN 18-03-1111250
CHN 18-03-1111246
CHN 18-01-1402514
CHN 18-00-B069806
CHN 18-00-B069864
CHN 18-00-B069855
CHN 18-00-B069868
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-03-1111251
CHN 18-03-1111250
CHN 18-01-1402514
CHN 18-03-1111233
CHN 18-00-B069864
CHN 18-03-1111246

Img HE BEI WANG CHENG JIAN (TEAM A)

Country China,
Name HE BEI WANG CHENG JIAN (TEAM A)
Pigeons 13
Ring No.(Admission)
CHN 18-03-0011002
CHN 18-03-0011005
CHN 18-03-0011006
CHN 18-03-0011009
CHN 18-03-0011121
CHN 18-03-0011196
CHN 18-03-0745568
CHN 18-03-0745551
CHN 18-03-0745561
CHN 18-03-0745562
CHN 18-03-0888001
CHN 18-03-0888002
CHN 18-03-0888249
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-03-0011121
CHN 18-03-0745551
CHN 18-03-0888001
CHN 18-03-0011196
CHN 18-03-0745562
CHN 18-03-0011006
CHN 18-03-0745568
CHN 18-03-0888002
CHN 18-03-0011005
CHN 18-03-0888249

Img HEERMAN-HOLLAND-KLINGBIEL-GILBERT

Country South Africa,
Name HEERMAN-HOLLAND-KLINGBIEL-GILBERT
Pigeons 14
Ring No.(Admission)
CYRL ZA 18-0026
CYRL ZA 18-0028
CYRL ZA 18-0030
CYRL ZA 18-0052
HHC ZA 18-2214
HHC ZA 18-2220
HHC ZA 18-2238
HHC ZA 18-2250
HHC ZA 18-2273
HHC ZA 18-2286
HHC ZA 18-2291
HHC ZA 18-2417
HHC ZA 18-2419
HHC ZA 18-2420
Ring No.(After 120 Km.)
HHC ZA 18-2250
HHC ZA 18-2214
HHC ZA 18-2238
HHC ZA 18-2220
HHC ZA 18-2286
HHC ZA 18-2417
HHC ZA 18-2273
HHC ZA 18-2419

Img HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG

Country China,
Name HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG (TEAM A)

Country China,
Name HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img HELLE-JENS PEDERSEN

Country Denmark,
Name HELLE-JENS PEDERSEN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
DAN 076-18-0994
DAN 076-18-1001
DAN 076-18-1055
 
Ring No.(After 120 Km.)
DAN 076-18-1001
DAN 076-18-0994

Img HENKY YAPHIAR [INDONESIA] (TEAM A)

Country Indonesia,
Name HENKY YAPHIAR [INDONESIA] (TEAM A)
Pigeons 14
Ring No.(Admission)
INA 18-0786
INA 18-0787
INA 18-0788
INA 18-0790
INA 18-0791
INA 18-0792
INA 18-0793
INA 18-0794
INA 18-0796
INA 18-0798
RPIA 18-55857
RPIA 18-55858
RPIA 18-55891
RPIA 18-55892
Ring No.(After 120 Km.)
INA 18-0791
INA 18-0796
RPIA 18-55891
INA 18-0787
INA 18-0790
INA 18-0788
INA 18-0786
INA 18-0798
INA 18-0793
INA 18-0792

Img HENRIK MELDGAARD

Country Denmark,
Name HENRIK MELDGAARD
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DAN 070-18-0344
DAN 070-18-0348
DAN 070-18-0351
DAN 070-18-0353
DAN 070-18-0372
Ring No.(After 120 Km.)
DAN 070-18-0351
DAN 070-18-0372
DAN 070-18-0353
DAN 070-18-0344
DAN 070-18-0348

Img HERMANS - DE DUIF

Country Belgium,
Name HERMANS - DE DUIF
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BE 18-6194649
BE 18-6194671
BE 18-6194674
BE 18-6194675
BE 18-6194676
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-6194649
 

Img HILLSIDE LOFTS

Country South Africa,
Name HILLSIDE LOFTS
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
OP ZA 18-19825
OP ZA 18-19845
OP ZA 18-19852
OP ZA 18-19864
OP ZA 18-19894
Ring No.(After 120 Km.)
OP ZA 18-19894
OP ZA 18-19852
OP 18-19845
OP 18-19825

Img HOK M REIJNEN (TEAM A)

Country Netherlands,
Name HOK M REIJNEN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 18-1205262
NL 18-1205877
NL 18-1205880
NL 18-1205921
NL 18-1205925
NL 18-1816741
NL 18-1816744
NL 18-1816750
NL 18-1816767
NL 18-1816772
 
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1205880
NL 18-1816741
NL 18-1816772
NL 18-1816744
NL 18-1205877
NL 18-1816767
NL 18-1205925
NL 18-1816750
NL 18-1205921
NL 18-1205262

Img HOU XIN CHENG

Country China,
Name HOU XIN CHENG
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1108906
CHN 18-01-1108909
CHN 18-01-1108913
CHN 18-01-1108916
CHN 18-01-1108919
CHN 18-01-1108926
CHN 18-01-1108969
CHN 18-01-1108979
CHN 18-01-1108987
CHN 18-01-1108989
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1108987
CHN 18-01-1108979
CHN 18-01-1108909
CHN 18-01-1108906
CHN 18-01-1108913
CHN 18-01-1108969
CHN 18-01-1108919
CHN 18-01-1108916
CHN 18-01-1108989

Img HOUMUD AL-SHAHLOL

Country Kuwait,
Name HOUMUD AL-SHAHLOL
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
KUW 18-244102
KUW 18-244118
KUW 18-244119
KUW 18-244121
KUW 18-244126
KUW 18-244135
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-244102
KUW 18-244126
KUW 18-244135
KUW 18-244119

Img HUANG JIA LIAN DUI

Country China,
Name HUANG JIA LIAN DUI
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-08-0215113
CHN 18-08-0215114
CHN 18-08-0215117
CHN 18-08-0215121
CHN 18-08-0215123
CHN 18-08-0215127
CHN 18-08-0215128
CHN 18-08-0215129
CHN 18-08-0215187
CHN 18-08-0215189
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-08-0215123
CHN 18-08-0215189
CHN 18-08-0215187
CHN 18-08-0215128
CHN 18-08-0215127
CHN 18-08-0215129
CHN 18-08-0215113
CHN 18-08-0215114
CHN 18-08-0215121

Img HUANG JIAN

Country China,
Name HUANG JIAN
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1336090
CHN 18-01-1336210
CHN 18-01-1336239
CHN 18-01-1336240
CHN 18-01-1336257
CHN 18-01-1336258
CHN 18-01-1336261
CHN 18-01-1336262
CHN 18-01-1336264
CHN 18-01-1336268
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1336240
CHN 18-01-1336262
CHN 18-01-1336239
CHN 18-01-1336264
CHN 18-01-1336261
CHN 18-01-1336258
CHN 18-01-1336090

Img INNOVA-WEALTH

Country Thailand,
Name INNOVA-WEALTH
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 18-54815
RPIA 18-54816
RPIA 18-56422
RPIA 18-56425
RPIA 18-56429
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-56429
RPIA 18-54815
RPIA 18-56425
RPIA 18-54816
RPIA 18-56422

Img IRISH SYNDICATE

Country United States of America,
Name IRISH SYNDICATE
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
IF 18-IRISH 240
IF 18-IRISH 246
IF 18-IRISH 266
IF 18-IRISH 267
IF 18-IRISH 270
IF 18-IRISH 278
IF 18-IRISH 280
Ring No.(After 120 Km.)
IF 18-IRISH-278
IF 18-IRISH-240
 

Img J.A.K

Country Qatar,
Name J.A.K
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
QAT 18-08941
QAT 18-08944
QAT 18-08947
QAT 18-08948
QAT 18-08950
QAT 18-08960
Ring No.(After 120 Km.)
QAT 18-08948
QAT 18-08950
QAT 18-08944
QAT 18-08947
QAT 18-08960

Img JAMAL MUTLAG

Country Kuwait,
Name JAMAL MUTLAG
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
KUW 18-281501
KUW 18-281502
KUW 18-281506
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-281502
KUW 18-281501

Img JAN HOOYMANS

Country Netherlands,
Name JAN HOOYMANS
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JAN HOOYMANS (TEAM A)

Country Netherlands,
Name JAN HOOYMANS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JAN HOOYMANS (TEAM B)

Country Netherlands,
Name JAN HOOYMANS (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JAN HOOYMANS (TEAM C)

Country Netherlands,
Name JAN HOOYMANS (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JAN HOOYMANS (TEAM D)

Country Netherlands,
Name JAN HOOYMANS (TEAM D)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JAN HOOYMANS (TEAM E)

Country Netherlands,
Name JAN HOOYMANS (TEAM E)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JAN HOOYMANS (TEAM F)

Country Netherlands,
Name JAN HOOYMANS (TEAM F)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JAN HOOYMANS (TEAM G)

Country Netherlands,
Name JAN HOOYMANS (TEAM G)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JANI BRUNO WOUTERS

Country Belgium,
Name JANI BRUNO WOUTERS
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BE 18-6166765
BE 18-6166775
BE 18-6166776
BE 18-6166794
BE 18-6166796
 
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-6166776
BE 18-6166775
BE 18-6166765
BE 18-6166794
BE 18-6166796
 

Img JARRAH AL-JANDAL

Country Kuwait,
Name JARRAH AL-JANDAL
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JASSIM AL KULAIB

Country Kuwait,
Name JASSIM AL KULAIB
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 
 
 
 

Img JASSIM AL KULAIB (TEAM A)

Country Kuwait,
Name JASSIM AL KULAIB (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JASSIM AL KULAIB (TEAM B)

Country Kuwait,
Name JASSIM AL KULAIB (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JASSIM AL KULAIB (TEAM C)

Country Kuwait,
Name JASSIM AL KULAIB (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JASSIM AL KULAIB (TEAM D)

Country Kuwait,
Name JASSIM AL KULAIB (TEAM D)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JC KEVIN 135

Country Thailand,
Name JC KEVIN 135
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 18-55619
RPIA 18-55626
RPIA 18-55631
RPIA 18-55637
RPIA 18-55638
RPIA 18-55641
RPIA 18-55644
RPIA 18-55645
RPIA 18-55663
RPIA 18-55679
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-55645
RPIA 18-55641
RPIA 18-55638
RPIA 18-55619
RPIA 18-55663
RPIA 18-55637
RPIA 18-55631
RPIA 18-55679

Img JI YI JING SU LI BO

Country China,
Name JI YI JING SU LI BO
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 

Img JI YI JING SU LI BO (TEAM A)

Country China,
Name JI YI JING SU LI BO (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img JI ZHI YANG GUANG

Country China,
Name JI ZHI YANG GUANG
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
AU JEDDS 18-26952
AU JEDDS 18-26956
AU JEDDS 18-26957
AU JEDDS 18-26960
AU JEDDS 18-26962
AU JEDDS 18-26968
AU JEDDS 18-27000
Ring No.(After 120 Km.)
AU JEDDS 18-26957
AU JEDDS 18-26962
AU JEDDS 18-26956
AU JEDDS 18-26960
AU JEDDS 18-26968
AU JEDDS 18-26952

Img JIA JUN GE YE

Country China,
Name JIA JUN GE YE
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0318882
CHN 18-01-0318883
CHN 18-01-0318884
CHN 18-01-0318887
CHN 18-01-0318890
CHN 18-01-0321112
CHN 18-01-0321113
CHN 18-01-0321114
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-0318890
CHN 18-01-0318887
CHN 18-01-0321112
CHN 18-01-0318883

Img JIMMY ZHENG

Country United States of America,
Name JIMMY ZHENG
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
AU 18-JIMM 45
AU 18-JIMM 64
AU 18-JIMM 75
AU 18-JIMM 78
AU 18-JIMM 80
AU 18-JIMM 92
AU 18-JIMM 94
AU 18-JIMM 96
AU 18-JIMM 98
IF  18-UTEN 636
 
Ring No.(After 120 Km.)
AU 18-JIMM-78
AU 18-JIMM-98
IF 18-UTEN-636
AU 18-JIMM-64
AU 18-JIMM-94
AU 18-JIMM-80

Img JING QIU SHENG

Country China,
Name JING QIU SHENG
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1339687
CHN 18-01-1339688
CHN 18-01-1339710
CHN 18-01-1339722
CHN 18-01-1339738
CHN 18-01-1339739
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1339687
CHN 18-01-1339688
CHN 18-01-1339739
CHN 18-01-1339710

Img JOHAN VAN BOXMEER-DJ

Country Thailand,
Name JOHAN VAN BOXMEER-DJ
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 18-55863
RPIA 18-55864
RPIA 18-55867
RPIA 18-55868
RPIA 18-55872
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-55864
RPIA 18-55868
RPIA 18-55863
RPIA 18-55867

Img JOS THONE

Country Belgium,
Name JOS THONE
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BE 18-5025091
BE 18-5025171
BE 18-5025177
BE 18-5025423
BE 18-5025465
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-5025423
BE 18-5025465
BE 18-5025091
BE 18-5025177
BE 18-5025171

Img KAIHANG CHEN

Country United States of America,
Name KAIHANG CHEN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
AU 18-LSU 106
AU 18-LSU 162
AU 18-LSU 163
Ring No.(After 120 Km.)
AU 18-LSU-162
AU 18-LSU-163

Img KAMPORN-NAPA-NATEE

Country Thailand,
Name KAMPORN-NAPA-NATEE
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
HFT 18-18923
HFT 18-18924
HFT 18-18934
HFT 18-18935
HFT 18-18936
HFT 18-18938
 
Ring No.(After 120 Km.)
HFT 18-18935
HFT 18-18934
HFT 18-18924
HFT 18-18938
HFT 18-18923

Img KARL HEINZ LANG

Country Germany,
Name KARL HEINZ LANG
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
DV 08596-18-286
DV 08596-18-293
DV 08596-18-299
DV 08596-18-303
DV 08596-18-328
DV 08596-18-336
DV 08596-18-343
DV 08596-18-346
DV 08596-18-435
DV 08596-18-456
 
Ring No.(After 120 Km.)
DV 08596-18-293
DV 08596-18-286
DV 08596-18-303
DV 08596-18-456
DV 08596-18-299
DV 08596-18-336
DV 08596-18-346
DV 08596-18-328
DV 08596-18-435

Img KARL-HEINZ WICHERT

Country Germany,
Name KARL-HEINZ WICHERT
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
DV 02227-18-1439
DV 02618-18-837
DV 02618-18-840
DV 02618-18-844
DV 02618-18-849
DV 02618-18-852
DV 02618-18-880
DV 02618-18-899
DV 02618-18-901
DV 02618-18-966
Ring No.(After 120 Km.)
DV 02618-18-899
DV 02618-18-849
DV 02618-18-901
DV 02618-18-852
DV 02618-18-880
DV 02618-18-966
DV 02618-18-837
DV 02618-18-840

Img KEAN JAN

Country Denmark,
Name KEAN JAN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
DAN 037-18-5362
DAN 037-18-5377
DAN 037-18-5386
 
Ring No.(After 120 Km.)
DAN 037-18-5362
DAN 037-18-5377

Img KEAN JAN-P

Country Denmark,
Name KEAN JAN-P
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
DAN 037-18-5361
DAN 037-18-5368
DAN 037-18-5380
Ring No.(After 120 Km.)
DAN 037-18-5368
DAN 037-18-5361

Img KEVEN BLONK

Country Netherlands,
Name KEVEN BLONK
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
NL 18-1100878
NL 18-1100862
NL 18-1100879
NL 18-1100843
Ring No.(After 120 Km.)

NL 18-1100878

  

NL 18-1100879

Img KEVIN LI

Country United States of America,
Name KEVIN LI
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
AU 18-DT 18547
AU 18-DT 18573
AU 18-DT 18574
AU 18-DT 18575
AU 18-DT 18576
AU 18-DT 18577
AU 18-DT 18608
AU 18-DT 18612
Ring No.(After 120 Km.)
AU 18-DT-18547
AU 18-DT-18575
AU 18-DT-18577
AU 18-DT-18608
AU 18-DT-18576

Img KLAUS WUESTEFELD

Country Germany,
Name KLAUS WUESTEFELD
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 02371-18-892
DV 02371-18-903
DV 02371-18-910
DV 02371-18-911
DV 02371-18-914
Ring No.(After 120 Km.)
DV 02371-18-903
DV 02371-18-911
DV 02371-18-910
DV 02371-18-914
DV 02371-18-892

Img KOOPMAN (TEAM A)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
 
Ring No.(After 120 Km.)

Img KOOPMAN (TEAM B)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img KOOPMAN (TEAM C)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

 

 

Img KOOPMAN (TEAM D)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN (TEAM D)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img KOOPMAN (TEAM E)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN (TEAM E)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img KOOPMAN (TEAM F)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN (TEAM F)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img KOOPMAN (TEAM G)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN (TEAM G)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img Img KRAMER - HSU

Country Netherlands,China,
Name KRAMER - HSU
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 18-11-0260717
CHN 18-11-0260718
CHN 18-11-0260719
NL 18-1771352
NL 18-1771353
NL 18-1771354
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1771352
CHN 18-11-0260719
CHN 18-11-0260718
CHN 18-11-0260717

Img KRITSADA-CHAKKATORN

Country Thailand,
Name KRITSADA-CHAKKATORN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 18-42807
RPIA 18-42812
RPIA 18-42814
RPIA 18-56773
RPIA 18-56774
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-56773
RPIA 18-56774
RPIA 18-42812
RPIA 18-42814
RPIA 18-42807

Img KUO-CHUNG-KUN

Country Taiwan,
Name KUO-CHUNG-KUN
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
TW 18-187201
TW 18-187202
TW 18-187203
TW 18-187204
TW 18-187205
TW 18-187206
TW 18-187207
Ring No.(After 120 Km.)
TW 18-187206
TW 18-187203
TW 18-187201
TW 18-187202
TW 18-187204
TW 18-187205
TW 18-187207

Img KWANCHAI-MATTANA

Country Thailand,
Name KWANCHAI-MATTANA
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 18-63255
RPIA 18-63263
 
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-63263
RPIA 18-63255

Img LANG FANG YIN DUN GE SHE

Country China,
Name LANG FANG YIN DUN GE SHE
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-03-0785218
CHN 18-03-0785219
CHN 18-03-0785221
CHN 18-03-0785222
CHN 18-03-0785224
CHN 18-03-0785230
CHN 18-03-0785232
CHN 18-03-0785233
CHN 18-03-0785235
CHN 18-03-0785355
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-03-0785218
CHN 18-03-0785355

Img LEYEN-PALOMA-DIRCKS RAISING TEAM

Country Belgium,
Name LEYEN-PALOMA-DIRCKS RAISING TEAM
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BE 18-5078020
BE 18-5078022
BE 18-5078024
BE 18-5078034
BE 18-5078040
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-5078040
BE 18-5078022
BE 18-5078034
BE 18-5078024

Img LI DA JUN

Country China,
Name LI DA JUN
Pigeons 11
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0888801
CHN 18-01-0888805
CHN 18-01-0888807
CHN 18-01-0888808
CHN 18-01-0888809
CHN 18-01-0888899
CHN 18-01-0888900
CHN 18-01-1086625
CHN 18-01-1086626
CHN 18-01-1086634
CHN 18-01-1086689
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1086634
CHN 18-01-0888900
CHN 18-01-1086689
CHN 18-01-0888899
CHN 18-01-0888805
CHN 18-01-0888808

Img LI FU

Country China,
Name LI FU
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0010655
CHN 18-01-0010660
CHN 18-01-0010673
CHN 18-01-0010675
CHN 18-01-0010676
CHN 18-01-0010678
CHN 18-01-0010691
CHN 18-01-0010692
CHN 18-01-0010696
CHN 18-01-0010697
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-0010660
CHN 18-01-0010697
CHN 18-01-0010696
CHN 18-01-0010655
CHN 18-01-0010692
CHN 18-01-0010675
CHN 18-01-0010678

Img LI GUO HUI

Country China,
Name LI GUO HUI
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0234891
CHN 18-01-0234894
CHN 18-01-0234895
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-0234895
CHN 18-01-0234894

Img LI JIAN JUN

Country China,
Name LI JIAN JUN
Pigeons 11
Ring No.(Admission)
CHN 18-04-0123218
CHN 18-04-0123307
CHN 18-04-0123318
CHN 18-04-0123338
CHN 18-04-0123339
CHN 18-04-0123351
CHN 18-04-0123352
CHN 18-04-0123358
CHN 18-04-0123363
CHN 18-04-0123391
CHN 18-04-0123393
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-04-0123393
CHN 18-04-0123363
CHN 18-04-0123358
CHN 18-04-0123307
CHN 18-04-0123339
CHN 18-04-0123391
CHN 18-04-0123218

Img LI SHI JIE

Country China,
Name LI SHI JIE
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0758501
CHN 18-01-0758502
CHN 18-01-0758506
CHN 18-01-0758508
CHN 18-01-0758518
Ring No.(After 120 Km.)

CHN 18-01-0758501

Img LI YOU FENG

Country China,
Name LI YOU FENG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 18-09-0079603 
CHN 18-09-0079604
CHN 18-09-0079655
CHN 18-09-0079669
CHN 18-09-0079677
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-09-0079669
CHN 18-09-0079677
CHN 18-09-0079604
CHN 18-09-0079655

Img LI ZHONG HUI-WANG YA LIANG

Country China,
Name LI ZHONG HUI-WANG YA LIANG
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0091632
CHN 18-01-0091644
CHN 18-01-0091714
CHN 18-01-0091731
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-0091731
CHN 18-01-0091714
CHN 18-01-0091644
CHN 18-01-0091632

Img LIMBURG LOFT

Country Thailand,
Name LIMBURG LOFT
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 

Img LIMBURG LOFT (TEAM A)

Country Thailand,
Name LIMBURG LOFT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

 

Img LIU JI MING

Country China,
Name LIU JI MING
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0537409
CHN 18-01-0537410
CHN 18-01-0537418
CHN 18-01-0537427
CHN 18-01-0537428
CHN 18-01-0537430
CHN 18-01-0537440
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-0537428
CHN 18-01-0537440
CHN 18-01-0537410
CHN 18-01-0537430
CHN 18-01-0537418
CHN 18-01-0537427

Img LIU QI DONG-XIANG LING GE YUAN

Country China,
Name LIU QI DONG-XIANG LING GE YUAN
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-06-0183164
CHN 18-06-0183168
CHN 18-06-0183193
CHN 18-06-0841011
CHN 18-06-0841021
CHN 18-06-0841071
CHN 18-06-0841072
CHN 18-06-0842006
CHN 18-06-0842017
CHN 18-06-0842021
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-06-0841021
CHN 18-06-0841011
CHN 18-06-0841072
CHN 18-06-0183193
CHN 18-06-0842006
CHN 18-06-0842021
CHN 18-06-0841071

Img LIU YAN JUN

Country China,
Name LIU YAN JUN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0899658
CHN 18-01-0899668
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-0899658
CHN 18-01-0899668

Img LOTUS TEAM

Country Thailand,
Name LOTUS TEAM
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHA 18-79033
RPIA 18-64475
 
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-64475
CHA 18-79033

Img LOVE FISH

Country Thailand,
Name LOVE FISH
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHA 18-50697
CHA 18-50698
CHA 18-50699
CHA 18-50700
RPIA 18-63793
Ring No.(After 120 Km.)
CHA 18-50700
RPIA 18-63793
CHA 18-50699
GB 18-B-05251

Img LUCKING LOFT

Country Germany,
Name LUCKING LOFT
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 03611-18-13
DV 03611-18-29
DV 03611-18-3
DV 03611-18-33
DV 03611-18-36
Ring No.(After 120 Km.)
DV 03611-18-13
DV 03611-18-3
DV 03611-18-33
DV 03611-18-36
DV 03611-18-29
 

Img LUO YONG KUN

Country China,
Name LUO YONG KUN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1290201
CHN 18-01-1290204
CHN 18-01-1290259
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1290259
CHN 18-01-1290201

Img M-C HANSEN

Country Denmark,
Name M-C HANSEN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
DAN 023-18-0157
DAN 023-18-0186
DAN 023-18-0605
DAN 023-18-0617
DAN 023-18-0629
DAN 023-18-0648
Ring No.(After 120 Km.)
DAN 023-18-0629
DAN 023-18-0157
DAN 023-18-0605
DAN 023-18-0617

Img MA HONG JI

Country China,
Name MA HONG JI
Pigeons 11
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0360962
CHN 18-01-0360976
CHN 18-01-0360978
CHN 18-01-0360979
CHN 18-01-0360980
CHN 18-01-0605267
CHN 18-01-0605275
CHN 18-01-1543713
CHN 18-01-1543717
CHN 18-01-1740912
CHN 18-01-1740933
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-0360962
CHN 18-01-1543713
CHN 18-01-1543717
CHN 18-01-0360978
CHN 18-01-1740933
CHN 18-01-1740912

Img MADAME (TEAM A)

Country Thailand,
Name MADAME (TEAM A)
Pigeons 12
Ring No.(Admission)
HFT 18-24434
RPIA 18-46965
RPIA 18-58604
RPIA 18-58605
RPIA 18-58606
RPIA 18-58607
RPIA 18-58608
RPIA 18-58609
RPIA 18-58616
RPIA 18-58625
RPIA 18-58626
RPIA 18-58632
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-58609
RPIA 18-58608
HFT 18-24434
RPIA 18-46965
RPIA 18-58626
RPIA 18-58632
RPIA 18-58616
RPIA 18-58607
RPIA 18-58605
RPIA 18-58625

Img MAKSIM KUMANOV-STEFAN RADEV

Country Bulgaria,
Name MAKSIM KUMANOV-STEFAN RADEV
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
BUL 18-46104
BUL 18-46105
BUL 18-46106
Ring No.(After 120 Km.)
BUL 18-46105
BUL 18-46104
BUL 18-46106

Img MALLEE AUSTRALIAN IRISH THAI TEAM

Country Australia,
Name MALLEE AUSTRALIAN IRISH THAI TEAM
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
CHA 18-51161
RPIA 18-60356
AUS 18-1001
AUS 18-1002
AUS 18-1007
AUS 18-1016
AUS 18-1017
AUS 18-1020
AUS 18-1019
 
Ring No.(After 120 Km.)
AUS 18-1020
RPIA 18-60356
AUS 18-1016
AUS 18-1007
CHA 18-51161
AUS 18-1019
AUS 18-1017

Img MARTIN RUEEDI

Country Switzerland,
Name MARTIN RUEEDI
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

CH 18-11773

Ring No.(After 120 Km.)

CH 18-11773

Img MARZOQ AL-ASFAR

Country Kuwait,
Name MARZOQ AL-ASFAR
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUW 18-213686
KUW 18-213663
KUW 18-213677
KUW 18-213692
KUW 18-213693
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-213663
KUW 18-213692
KUW 18-213693
KUW 18-213677
KUW 18-213686

Img MENG GEN CHEN

Country China,
Name MENG GEN CHEN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 18-09-0241478
CHN 18-09-0241479
CHN 18-09-0241578
CHN 18-09-0529835
CHN 18-09-0529836
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-09-0241578
CHN 18-09-0241479
CHN 18-09-0241478
CHN 18-09-0529835
 

Img METEOR-HOLAND

Country Portugal,
Name METEOR-HOLAND
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
NL 18-1790503
NL 18-1790505
NL 18-1790577
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1790577
NL 18-1790503
 

Img MEVR. ANDRE VERHAEGHE

Country Belgium,
Name MEVR. ANDRE VERHAEGHE
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BE 18-3036975
BE 18-3036988
BE 18-3036991
BE 18-3125861
BE 18-3125862
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-3036988
BE 18-3036975

Img MIKE GANUS

Country United States of America,
Name MIKE GANUS
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img MIKE GANUS (TEAM A)

Country United States of America,
Name MIKE GANUS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img MING CHENG-SHIH

Country Taiwan,
Name MING CHENG-SHIH
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img MING CHENG-SHIH (TEAM A)

Country Taiwan,
Name MING CHENG-SHIH (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img MOHAMED AL-ALWAN

Country Kuwait,
Name MOHAMED AL-ALWAN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img MOHAMED AL-ALWAN (TEAM A)

Country Kuwait,
Name MOHAMED AL-ALWAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img MOHAMED AL-JALAWI

Country Kuwait,
Name MOHAMED AL-JALAWI
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
KUW 18-074625
KUW 18-074644
KUW 18-074645
KUW 18-074662
KUW 18-074729
KUW 18-074730
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-074729
KUW 18-074625
KUW 18-074644

Img MOHAMED ASAD

Country Kuwait,
Name MOHAMED ASAD
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
KUW 18-279897
KUW 18-279906

Img MONGKON PHANODOM

Country Thailand,
Name MONGKON PHANODOM
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 18-58348
RPIA 18-65416
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-65416
RPIA 18-58348

Img MURTEZA SHAREIF

Country Iraq,
Name MURTEZA SHAREIF
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
DAN 18-076-0623
DAN 18-076-0887
Ring No.(After 120 Km.)
DAN 18-076-0887
DAN 18-076-0623

Img MY CLUB

Country Thailand,
Name MY CLUB
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Img MY CLUB (TEAM A)

Country Thailand,
Name MY CLUB (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

 

Img NABEEL AL BAKER

Country Kuwait,
Name NABEEL AL BAKER
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUW 18-012051
KUW 18-012052
KUW 18-012111
KUW 18-012112
KUW 18-091829
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-012051
KUW 18-012052
KUW 18-012112

Img NAJIY AL GAROUTA (TEAM A)

Country Kuwait,
Name NAJIY AL GAROUTA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
KUW 18-288716
KUW 18-288751
KUW 18-288761
KUW 18-288762
KUW 18-288792
KUW 18-288799
KUW 18-288901
KUW 18-288904
KUW 18-288906
KUW 18-288999
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-288792
KUW 18-288901
KUW 18-288761
KUW 18-288751
KUW 18-288904
KUW 18-288716
KUW 18-288906
KUW 18-288762
KUW 18-288999
KUW 18-288799

Img NAJIY AL-AMERA

Country Kuwait,
Name NAJIY AL-AMERA
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUW 18-008914
KUW 18-008915
KUW 18-008921
KUW 18-008924
KUW 18-008925
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-008924
KUW 18-008925
KUW 18-008921
KUW 18-008915
KUW 18-008914

Img NARONG

Country Thailand,
Name NARONG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
HFT 18-24001
HFT 18-24002
HFT 18-24003
HFT 18-24007
HFT 18-25001
 
Ring No.(After 120 Km.)
HFT 18-24003
HFT 18-24007
HFT 18-25001
HFT 18-24002

Img NASSER AL-FALAJI

Country Kuwait,
Name NASSER AL-FALAJI
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
KUW 18-079702
KUW 18-079704
KUW 18-079708
KUW 18-079797
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-079704
KUW 18-079797
KUW 18-079702

Img NAWAF AL-DAKHEL

Country Kuwait,
Name NAWAF AL-DAKHEL
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
KUW 18-003528
KUW 18-018797
KUW 18-018871
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-003528
KUW 18-018797
KUW 18-018871

Img NAWAF AL-OTAIBI

Country Kuwait,
Name NAWAF AL-OTAIBI
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUW 18-025077
KUW 18-025129
KUW 18-025152
KUW 18-025194
KUW 18-330831
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-025077
KUW 18-025152
KUW 18-025129
KUW 18-330831

Img NETI TUNTIMONTRI

Country Thailand,
Name NETI TUNTIMONTRI
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img NETI TUNTIMONTRI (TEAM A)

Country Thailand,
Name NETI TUNTIMONTRI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img NETI TUNTIMONTRI (TEAM B)

Country Thailand,
Name NETI TUNTIMONTRI (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img NIELS J.PAULIN

Country Denmark,
Name NIELS J.PAULIN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
DAN 063-18-9245
DAN 063-18-9276
DAN 063-18-9283
Ring No.(After 120 Km.)
DAN 063-18-9245
DAN 063-18-9276
DAN 063-18-9283

Img NISA-THANAPHAT

Country Thailand,
Name NISA-THANAPHAT
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 18-63531
RPIA 18-63534
RPIA 18-63535
RPIA 18-63536
RPIA 18-63537
 
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-63534
RPIA 18-63531
RPIA 18-63535
 

Img NIU NIU GE SHE

Country China,
Name NIU NIU GE SHE
Pigeons 14
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0929551
CHN 18-01-0929560
CHN 18-01-0929570
CHN 18-01-0929587
CHN 18-01-0929595
CHN 18-01-0929596
CHN 18-01-0929599
CHN 18-01-1742288
CHN 18-03-1118116
CHN 18-03-1118222
CHN 18-03-1118230
CHN 18-03-1118552
CHN 18-03-1118811
CHN 18-03-1118868
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-03-1118116
CHN 18-03-1118222
CHN 18-03-1118868
CHN 18-01-0929587
CHN 18-01-0929551
CHN 18-01-1742288
CHN 18-01-0929570
CHN 18-01-0929560

Img NUT-CHAKTIP

Country Thailand,
Name NUT-CHAKTIP
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 18-54514
RPIA 18-54518
RPIA 18-54519
RPIA 18-54521
RPIA 18-54529
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-54529
RPIA 18-54519
RPIA 18-54514
RPIA 18-54518
RPIA 18-54521
 
 

Img OBEID WASSMI (1)

Country Kuwait,
Name OBEID WASSMI (1)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
KUW 18-000410
KUW 18-065005
KUW 18-065008
KUW 18-065031
KUW 18-065052
KUW 18-065104
KUW 18-065105
KUW 18-065113
KUW 18-065114
KUW 18-210215
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-065105
KUW 18-065113
KUW 18-065008
KUW 18-210215
KUW 18-065052
KUW 18-000410

 

Img OBEID WASSMI (2)

Country Kuwait,
Name OBEID WASSMI (2)
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUW 18-065006
KUW 18-065009
KUW 18-065014
KUW 18-065074
KUW 18-210290
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-065074
KUW 18-210290
KUW 18-065014

Img OSCAR-LINDA DEVRIES

Country Canada,
Name OSCAR-LINDA DEVRIES
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img OSCAR-LINDA DEVRIES (TEAM A)

Country Canada,
Name OSCAR-LINDA DEVRIES (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img PANG SHI GE SHE

Country China,
Name PANG SHI GE SHE
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1561703
CHN 18-01-1561768
CHN 18-03-0199099
CHN 18-03-0199130
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-03-0199099
CHN 18-03-0199130

Img PEC-TECHAVICHIAN

Country Thailand,
Name PEC-TECHAVICHIAN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHA 18-98803
CHA 18-98804
CHA 18-98824
CHA 18-98825
CHA 18-98834
CHA 18-98852
Ring No.(After 120 Km.)
CHA 18-98824
CHA 18-98803
CHA 18-98825
CHA 18-98834

Img PER.CLAUS-ULRIK

Country Denmark,
Name PER.CLAUS-ULRIK
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
DAN 111-18-0472
DAN 232-18-0263
DAN 242-18-3190
Ring No.(After 120 Km.)
DAN 111-18-0472
DAN 242-18-3190
DAN 232-18-0263

Img PETAR-KIRIL RAPONSKI

Country Bulgaria,
Name PETAR-KIRIL RAPONSKI
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BUL 18-26257
BUL 18-26277
BUL 18-26279
BUL 18-26280
BUL 18-26282
Ring No.(After 120 Km.)
BUL 18-26279
BUL 18-26277
BUL 18-26257
BUL 18-26282
BUL 18-26280

Img PHILIPPE - ANDRE

Country Belgium,
Name PHILIPPE - ANDRE
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
BE 18-4001522
BE 18-4001525
BE 18-4001528
BE 18-4001535
BE 18-4001538
BE 18-4001540
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-4001522
BE 18-4001525
BE 18-4001535

Img PHILIPPE KEIRSMAEKERS

Country Thailand,
Name PHILIPPE KEIRSMAEKERS
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
BE 18-6126059
BE 18-6126169
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-6126169
BE 18-6126059

Img PICHAI AKARATPREEDA

Country Thailand,
Name PICHAI AKARATPREEDA
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
 
Ring No.(After 120 Km.)

Img PICHAI AKARATPREEDA (TEAM A)

Country Thailand,
Name PICHAI AKARATPREEDA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img PIETER OBERHOLSTER

Country United Kingdom,
Name PIETER OBERHOLSTER
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img PIETER OBERHOLSTER (TEAM A)

Country United Kingdom,
Name PIETER OBERHOLSTER (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img PIGEON CONNECT (TEAM A)

Country Thailand,
Name PIGEON CONNECT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

 

Img PIGEON CONNECT (TEAM B)

Country Thailand,
Name PIGEON CONNECT (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img PINIT SUBPAIBOON

Country Thailand,
Name PINIT SUBPAIBOON
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
HFT 18-18448
RPIA 18-43946
RPIA 18-60768
RPIA 18-64708
RPIA 18-64709
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-43946
HFT 18-18448
RPIA 18-60768

Img PIPA ELITE CENTER

Country Belgium,
Name PIPA ELITE CENTER
Pigeons 12
Ring No.(Admission)
BE 18-4194494
BE 18-4194503
BE 18-4194506
BE 18-4194520
BE 18-4194528
BE 18-4194529
BE 18-4194530
BE 18-4194531
BE 18-4194532
BE 18-4194543
BE 18-4194545
BE 18-4194546
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-4194543
BE 18-4194532
BE 18-4194494
BE 18-4194503
BE18-4194546
BE 18-4194529
BE 18-4194506
BE 18-4194530
 

Img PLANET BROTHERS UK

Country United Kingdom,
Name PLANET BROTHERS UK
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
GB 18-V-28574
GB 18-V-28577
GB 18-V-28579
GB 18-V-28591
GB 18-V-28596
GB 18-V-28632
GB 18-V-28642
GB 18-V-28649
GB 18-V-28651
GB 18-V-28671
Ring No.(After 120 Km.)
GB 18-V-28574
GB 18-V-28632
GB 18-V-28649
GB 18-V-28651
GB 18-V-28642
GB 18-V-28596
GB 18-V-28579
GB 18-V-28591
GB 18-V-28671

Img POD KUBON

Country Thailand,
Name POD KUBON
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img POD KUBON (TEAM A)

Country Thailand,
Name POD KUBON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img POL.MAJ.DR.WUTHAPHAN NATEPECHARACHAI (TEAM A)

Country Thailand,
Name POL.MAJ.DR.WUTHAPHAN NATEPECHARACHAI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
GB 18-A-29546
GB 18-A-29567
GB 18-B-05187
GB 18-S-24209
GB 18-S-24282
GB 18-S-24296
KUW 18-255199
KUW 18-255916
KUW 18-002266
KUW 18-002319 

Img POM RUNGSIT

Country Thailand,
Name POM RUNGSIT
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 18-51797
RPIA 18-51798
RPIA 18-52153
RPIA 18-52158
RPIA 18-52171
RPIA 18-63301
RPIA 18-63302
RPIA 18-63314
RPIA 18-63342
RPIA 18-63400
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-63400
RPIA 18-51798
RPIA 18-63301
RPIA 18-63302
RPIA 18-51797
RPIA 18-63314

Img PORNCHAI DEEBOONCHAI

Country Thailand,
Name PORNCHAI DEEBOONCHAI
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

DV 02563-18-50

Img PORNCHAI SUDAYUWORN

Country Thailand,
Name PORNCHAI SUDAYUWORN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 18-58754
RPIA 18-58756
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-58756
RPIA 18-58754

Img PRAPON-JOHN-PRAPAT-POR

Country Thailand,
Name PRAPON-JOHN-PRAPAT-POR
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img PRAPON-JOHN-PRAPAT-POR (TEAM A)

Country Thailand,
Name PRAPON-JOHN-PRAPAT-POR (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img PUMIPHAT-NITIPHAT

Country Thailand,
Name PUMIPHAT-NITIPHAT
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
RPIA 18-56765
RPIA 18-59909
TW 18-331812
Ring No.(After 120 Km.)
TW 18-331812
RPIA 18-56765
RPIA 18-59909

Img QI JUN QI LAI

Country China,
Name QI JUN QI LAI
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1290861
CHN 18-01-1290862
CHN 18-01-1290865
CHN 18-01-1290870
CHN 18-01-1290879
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1290879
CHN 18-01-1290870
CHN 18-01-1290862

Img QI XUE ZHU

Country China,
Name QI XUE ZHU
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0139701
CHN 18-01-0139702
CHN 18-01-0139765
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-0139765
CHN 18-01-0139702

Img QIU YONG SHUN-YU HONG GUO

Country China,
Name QIU YONG SHUN-YU HONG GUO
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 18-2043911
BE 18-2043913
BE 18-2043930
BE 18-2043931
BE 18-2043932
BE 18-2043943
BE 18-2043944
BE 18-2043948
BE 18-2043955
BE 18-2125561
 
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-2043948
BE 18-2043913
BE 18-2043930
BE 18-2043943
BE 18-2125561
BE 18-2043955
BE 18-2043911
BE 18-2043944
BE 18-2043932

Img R.A. BAKKER-ZN.

Country Netherlands,
Name R.A. BAKKER-ZN.
Pigeons 20
Ring No.(Admission)
NL 18-1725250
NL 18-1725227
NL 18-1725228
NL 18-1725230
NL 18-1725231
NL 18-1725232
NL 18-1725234
NL 18-1725241
NL 18-1725242
NL 18-1725248
NL 18-1725249
NL 18-1725251
NL 18-1725255
NL 18-1725257
NL 18-1725258
NL 18-1725259
NL 18-1725265
NL 18-1725276
NL 18-1725283
NL 18-1725286
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1725242
NL 18-1725241
NL 18-1725251
NL 18-1725230
NL 18-1725234
NL 18-1725286
NL 18-1725250
NL 18-1725258
NL 18-1725255
NL 18-1725283
NL 18-1725249
NL 18-1725276
NL 18-1725228
NL 18-1725248

Img REN YOU HE

Country China,
Name REN YOU HE
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-0959945
CHN 18-01-0959951
CHN 18-01-0959980
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-0959951
CHN 18-01-0959980

Img RICHA-CARWIN

Country Thailand,
Name RICHA-CARWIN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 18-52105
RPIA 18-52107
RPIA 18-52108
RPIA 18-52117
RPIA 18-58733
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-52108
RPIA 18-52105
RPIA 18-58733

Img ROELS ANTOON

Country Belgium,
Name ROELS ANTOON
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img ROELS ANTOON (TEAM A)

Country Belgium,
Name ROELS ANTOON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img ROELS ANTOON (TEAM B)

Country Belgium,
Name ROELS ANTOON (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img RONG LI DA

Country China,
Name RONG LI DA
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BE 18-6251358
BE 18-6251359
CHN 18-01-1512874
CHN 18-01-1512883
CHN 18-01-1512900
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-6251358
CHN 18-01-1512883

Img RUENGCHAI JIRAPATTANANUN

Country Thailand,
Name RUENGCHAI JIRAPATTANANUN
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
RPIA 18-50109
RPIA 18-50111
RPIA 18-50112
RPIA 18-50113
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-50109
RPIA 18-50112
RPIA 18-50113

Img RUHR-THIELEN

Country Germany,
Name RUHR-THIELEN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 06892-18-533
DV 06892-18-543
DV 06892-18-547
DV 06892-18-553
DV 06892-18-558
Ring No.(After 120 Km.)
DV 06892-18-553
DV 06892-18-533
DV 06892-18-558
DV 06892-18-547
DV 06892-18-543

Img RUWAIEI AL-AZEMI

Country Kuwait,
Name RUWAIEI AL-AZEMI
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
KUW 18-244740
KUW 18-244764
KUW 18-244783
KUW 18-244789
KUW 18-244834
KUW 18-244838
KUW 18-244839
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-244838
KUW 18-244740
KUW 18-244839
KUW 18-244783
KUW 18-244789
KUW 18-244834
KUW 18-244764

Img S.BALLOON (TEAM A)

Country Thailand,
Name S.BALLOON (TEAM A)
Pigeons 14
Ring No.(Admission)
CHA 18-51151
CHA 18-51152
CHA 18-51153
CHA 18-51154
CHA 18-51155
CHA 18-51156
CHA 18-51157
RPIA 18-62201
RPIA 18-62204
RPIA 18-62206
RPIA 18-62208
RPIA 18-62209
RPIA 18-62213
RPIA 18-62216
Ring No.(After 120 Km.)
CHA 18-51152
RPIA 18-62204
CHA 18-51156
CHA 18-51157
RPIA 18-62208
RPIA 18-62201
RPIA 18-62213
RPIA 18-62209
CHA 18-51151
GB 18-B-05189

Img S.DOONG-DERN

Country Thailand,
Name S.DOONG-DERN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
HFT 18-13789
RPIA 18-48665
RPIA 18-48666

 

Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-48665
RPIA 18-48666

Img SA MAJUBA TEAM

Country South Africa,
Name SA MAJUBA TEAM
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CYRL ZA 18-1854
CYRL ZA 18-1855
OERF ZA 18-3628
OERF ZA 18-3629
Ring No.(After 120 Km.)
CYRL ZA 18-1854
OERF ZA 18-3628
CYRL ZA 18-1855
 

Img SAAD AL JUWAIKH

Country Kuwait,
Name SAAD AL JUWAIKH
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
KUW 18-011332
KUW 18-011396
KUW 18-011402
 
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-011332
KUW 18-011402

Img SAAD AL-ABHOOL

Country Kuwait,
Name SAAD AL-ABHOOL
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img SAAD AL-ABHOOL (TEAM A)

Country Kuwait,
Name SAAD AL-ABHOOL (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img SAAD AL-GANEEM

Country Kuwait,
Name SAAD AL-GANEEM
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
KUW 18-234593
KUW 18-234611
KUW 18-234639
Ring No.(After 120 Km.)

KUW 18-234639

Img SALEH ALHARBASH

Country Kuwait,
Name SALEH ALHARBASH
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
KUW 18-252603
KUW 18-252615
KUW 18-252627
KUW 18-252630
KUW 18-252632
KUW 18-252633
KUW 18-252661
KUW 18-252663
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-252603
KUW 18-252633
KUW 18-252663
KUW 18-252627
KUW 18-252630
KUW 18-252615

Img SAN DI GE YE-CHEN LUI JI-CHEN GONG HUA

Country China,
Name SAN DI GE YE-CHEN LUI JI-CHEN GONG HUA
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 18-13-0012765
CHN 18-13-0012779
CHN 18-19-0537626
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-13-0012779
CHN 18-13-0012765

Img SAS

Country Germany,
Name SAS
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
DV 09434-18-949
DV 09434-18-951
DV 09564-18-106
DV 09564-18-60
DV 09769-18-284
DV 09769-18-289
DV 09769-18-297
DV 09769-18-298
DV 09769-18-300
Ring No.(After 120 Km.)
DV 09564-18-106
DV 09769-18-289
DV 09564-18-60
DV 09434-18-949
DV 09769-18-284
DV 09769-18-300
DV 09769-18-298

Img SCHLENK-SCHWARM

Country Germany,
Name SCHLENK-SCHWARM
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
DV 05425-18-62
DV 05425-18-65
DV 05425-18-70
DV 05425-18-76
Ring No.(After 120 Km.)
DV 05425-18-70
DV 05425-18-62

Img SCHREEL DIETER (TEAM A)

Country Belgium,
Name SCHREEL DIETER (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 18-3042061
BE 18-3042079
BE 18-3042084
BE 18-3042191
BE 18-3042201
BE 18-3042212
BE 18-3042213
BE 18-3042217
BE 18-3042250
BE 18-3042255
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-3042255
BE 18-3042061
BE 18-3042084
BE 18-3042079
BE 18-3042213
BE 18-3042191
BE 18-3042217
BE 18-3042201
BE 18-3042212
BE 18-3042250

Img SEB-HUGO

Country Belgium,
Name SEB-HUGO
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BE 18-1162452
BE 18-1162459
BE 18-1162460
BE 18-1162463
BE 18-1162480
 
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-1162459
BE 18-1162460
BE 18-1162452

Img SEKSANT-NIPON

Country Thailand,
Name SEKSANT-NIPON
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 18-59898
RPIA 18-59899
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-59899
RPIA 18-59898

Img SHANG HAI FENG YUN

Country China,
Name SHANG HAI FENG YUN
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

CHN 18-09-0069773

Img SHANG HAI KUN YING GUO JI-LV AI MIN

Country China,
Name SHANG HAI KUN YING GUO JI-LV AI MIN
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-09-0016396
CHN 18-09-0016397
CHN 18-09-0262062
CHN 18-09-0262093
CHN 18-09-0355135
CHN 18-09-0355141
CHN 18-09-0355179
CHN 18-09-0355461
CHN 18-09-0355470
CHN 18-09-0355479
 
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-09-0016396
CHN 18-09-0262093
CHN 18-09-0355461
CHN 18-09-0262062
CHN 18-09-0355470
CHN 18-09-0355135
CHN 18-09-0355479

Img SHANG LIAN WEN

Country China,
Name SHANG LIAN WEN
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1257026
CHN 18-01-1257029
CHN 18-01-1257030
CHN 18-01-1257031
CHN 18-01-1257032
CHN 18-01-1257033
CHN 18-01-1257034
CHN 18-01-1257036
CHN 18-01-1257037
CHN 18-01-1257038
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1257038
CHN 18-01-1257037
CHN 18-01-1257026
CHN 18-01-1257029
CHN 18-01-1257036
 

Img SHANG SHANG SAI GE

Country China,
Name SHANG SHANG SAI GE
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 18-03-1629997
CHN 18-03-1629998
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-03-1629998
CHN 18-03-1629997

Img SHENG YUN CHAO LI GUANG HUI

Country China,
Name SHENG YUN CHAO LI GUANG HUI
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-01-1110273
CHN 18-01-1110274
CHN 18-01-1110288
CHN 18-01-1110289
CHN 18-01-1110290
CHN 18-01-1110298
CHN 18-01-1110300
CHN 18-01-1110425
CHN 18-01-1110427
CHN 18-01-1110432
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-01-1110298
CHN 18-01-1110273
CHN 18-01-1110289
CHN 18-01-1110425
CHN 18-01-1110427
CHN 18-01-1110274
CHN 18-01-1110432
CHN 18-01-1110288
CHN 18-01-1110300

Img SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON]

Country Thailand,
Name SHOGUN-YUMI-VIKING [SINGSOMBOON]
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
HFT 18-11212
HFT 18-11216
HFT 18-11223
HFT 18-25200
HFT 18-25300
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
HFT 18-25300
HFT 18-25200
HFT 18-11223
HFT 18-11216
HFT 18-11212
 

Img SILVERCREEK LOFTS

Country Canada,
Name SILVERCREEK LOFTS
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
AU 18-SILV 22
AU 18-SILV 275
CU 18-LP-4397
Ring No.(After 120 Km.)
AU 18-SILV-275
CU 18-LP-4397
AU 18-SILV-22

Img SOFIA ONE LOFT RACE

Country Bulgaria,
Name SOFIA ONE LOFT RACE
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
BUL 18-05410
BUL 18-05411
BUL 18-05412
BUL 18-34055
BUL 18-39101
BUL 18-39102
BUL 18-39119
Ring No.(After 120 Km.)
BUL 18-39101
BUL 18-05411
BUL 18-39119
BUL 18-39102
BUL 18-05412
BUL 18-05410
BUL 18-34055

Img SOMCHAI-MALLIKA-NAPUN

Country Thailand,
Name SOMCHAI-MALLIKA-NAPUN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 18-20899
RPIA 18-20900
Ring No.(After 120 Km.)

HFT 18-20900

Img SOMSAK THEPSUTIN [HANGARMAN] (TEAM A)

Country Thailand,
Name SOMSAK THEPSUTIN [HANGARMAN] (TEAM A)
Pigeons 11
Ring No.(Admission)
HFT 18-18481
RPIA 18-62550
RPIA 18-65151
RPIA 18-65152
RPIA 18-65153
RPIA 18-65154
RPIA 18-65155
RPIA 18-65156
RPIA 18-65158
RPIA 18-65159
RPIA 18-65160
 
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-65158
RPIA 18-65155
RPIA 18-65160
RPIA 18-65154
RPIA 18-65153
RPIA 18-65159
HFT 18-18481
RPIA 18-62550
RPIA 18-65152
DV 02563-18-42

Img SOMURA-JURIN-RUNGSAN (TEAM A)

Country Thailand,
Name SOMURA-JURIN-RUNGSAN (TEAM A)
Pigeons 11
Ring No.(Admission)
HFT 18-20132
HFT 18-20133
HFT 18-20134
HFT 18-20137
HFT 18-22201
HFT 18-22203
HFT 18-22208
HFT 18-22213
HFT 18-22224
HFT 18-22225
HFT 18-22227
Ring No.(After 120 Km.)
HFT 18-22201
HFT 18-22224
HFT 18-20137
HFT 18-22213
HFT 18-22208
HFT 18-20132
HFT 18-20134
HFT 18-22203
HFT 18-22225
GB 18-S-24299

Img SONG QIANG

Country China,
Name SONG QIANG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 
 
 

Img SONG QIANG (TEAM A)

Country China,
Name SONG QIANG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img SORN-VITHAYA.IN

Country Thailand,
Name SORN-VITHAYA.IN
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
RPIA 18-61183
RPIA 18-61184
RPIA 18-61187
RPIA 18-61195
 
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-61195
RPIA 18-61183

Img SORNTHEP GOMUTPUTRA

Country Thailand,
Name SORNTHEP GOMUTPUTRA
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 18-98108
CHA 18-98121
CHA 18-98157
CHA 18-98415
CHA 18-98421
RPIA 18-51403
RPIA 18-51412
RPIA 18-51423
RPIA 18-51434
RPIA 18-51438
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-51438
CHA 18-98421
RPIA 18-51412
CHA 18-98108
RPIA 18-51423
RPIA 18-51434
RPIA 18-51403
CHA 18-98121
 

Img SPORTING PIGEONS

Country Portugal,
Name SPORTING PIGEONS
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
POR 18-8457748
POR 18-8457765
POR 18-8458405
POR 18-8458502
POR 18-8459296
POR 18-8459577
POR 18-8459629
POR 18-8459679
POR 18-8459712
POR 18-8459717
Ring No.(After 120 Km.)
POR 18-8459629
POR 18-8457748
POR 18-8459712
POR 18-8459717
POR 18-8458405
POR 18-8459296
POR 18-8459577
POR 18-8459679
 

Img SRISOTHON-ORAPAN SAECHUA TEAM

Country Thailand,
Name SRISOTHON-ORAPAN SAECHUA TEAM
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
 
 

Img SRISOTHON-ORAPAN SAECHUA TEAM (TEAM A)

Country Thailand,
Name SRISOTHON-ORAPAN SAECHUA TEAM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img STANESCU-DOBRE

Country Romania,
Name STANESCU-DOBRE
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RO 18-4044067
RO 18-4044165
RO 18-4044166
RO 18-4044198
RO 18-4044212
 
Ring No.(After 120 Km.)
RO 2018-4044165
RO 2018-4044198
RO 2018-4044212
RO 2018-4044067

Img STEFAN DEGIACINTO

Country Netherlands,
Name STEFAN DEGIACINTO
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
NL 18-1179932
NL 18-1815157
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1179932
 

Img STEPNIEWSKL L.K.K

Country Poland,
Name STEPNIEWSKL L.K.K
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
PL 090-18-4401
PL 090-18-4429
PL 090-18-4586
PL 090-18-4591
PL 090-18-4596
 
Ring No.(After 120 Km.)
PL 18-090-4596
PL 18-090-4429

Img SU QUAN LIN

Country China,
Name SU QUAN LIN
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img SU QUAN LIN (TEAM A)

Country China,
Name SU QUAN LIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img SU QUAN LIN (TEAM B)

Country China,
Name SU QUAN LIN (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img SUNKISSED

Country Netherlands,
Name SUNKISSED
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
NL 18-1589423
NL 18-1589449
NL 18-1629782
NL 18-1629808
 
Ring No.(After 120 Km.)
NL 18-1589449
NL 18-1589423
NL 18-1629808
NL 18-1629782

Img SWISS TEAM

Country Switzerland,
Name SWISS TEAM
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
DV 04858-18-743
DV 04858-18-750
DV 09683-18-792
Ring No.(After 120 Km.)
DV 04858-18-750
DV 09683-18-792
DV 04858-18-743

Img THAILAND

Country Thailand,
Name THAILAND
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-255551
 
KUW 18-002326
ESP 18-145131
ESP 18-145050
 

Img THAMER RASHED

Country Kuwait,
Name THAMER RASHED
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
KUW 18-213302
KUW 18-213310
KUW 18-213350
KUW 18-213353
KUW 18-213355
KUW 18-213356
KUW 18-213366
Ring No.(After 120 Km.)
KUW 18-213366
KUW 18-213353
KUW 18-213302
KUW 18-213356
KUW 18-213350
KUW 18-213310

Img THANAPAT RUNGSIRIWITOON (TEAM A)

Country Thailand,
Name THANAPAT RUNGSIRIWITOON (TEAM A)
Pigeons 13
Ring No.(Admission)
RPIA 18-52249
RPIA 18-52250
RPIA 18-52257
RPIA 18-52259
RPIA 18-52260
RPIA 18-52261
RPIA 18-52263
RPIA 18-52264
RPIA 18-52265
RPIA 18-52266
RPIA 18-52267
RPIA 18-52268
RPIA 18-52269
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-52266
RPIA 18-52259
RPIA 18-52264
RPIA 18-52265
RPIA 18-52257
RPIA 18-52268
RPIA 18-52261
RPIA 18-52250
RPIA 18-52263
DV 02563-18-51

Img THANOPAJAI

Country Thailand,
Name THANOPAJAI
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
GB 18-S-24203
GB 18-S-24297
GB 18-A-29571

Img THANOPAJAI (TEAM A)

Country Thailand,
Name THANOPAJAI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)
GB 18-A-29576
GB 18-S-24204
GB 18-S-24213
GB 18-S-24288
KUW 18-002324 
KUW 18-002245
KUW 18-002241
KUW 18-002390
KUW 18-292888
KUW 18-221502

Img THEO-MARKUS LECKE

Country Germany,
Name THEO-MARKUS LECKE
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
DV 04087-18-312
DV 04087-18-317
DV 04087-18-401
DV 04087-18-402
DV 04087-18-403
DV 04087-18-404
 
Ring No.(After 120 Km.)
DV 04087-18-317
DV 04087-18-403
DV 04087-18-402
DV 04087-18-312
DV 04087-18-404
DV 04087-18-401

Img THONGSUK CHUPRAJAK

Country Thailand,
Name THONGSUK CHUPRAJAK
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
RPIA 18-47916
RPIA 18-47919
RPIA 18-47930
RPIA 18-47955
 
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-47955
RPIA 18-47916
RPIA 18-47919
RPIA 18-47930
 

Img THREE LION

Country Thailand,
Name THREE LION
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
RPIA 18-54669
RPIA 18-54674
RPIA 18-56912
RPIA 18-58939
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-54674
RPIA 18-56912
RPIA 18-58939

Img TIAN JIN JIN FU

Country China,
Name TIAN JIN JIN FU
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 18-02-0469040
CHN 18-02-0469041
CHN 18-02-0469150
CHN 18-02-0469368
CHN 18-02-0469472
CHN 18-02-0469476
CHN 18-02-0469665
CHN 18-02-0469682
CHN 18-02-0469686
CHN 18-02-0469717
Ring No.(After 120 Km.)
CHN 18-02-0469150
CHN 18-02-0469472
CHN 18-02-0469040
CHN 18-02-0469041
CHN 18-02-0469717
CHN 18-02-0469682

Img TIAN JIN WEN YING

Country China,
Name TIAN JIN WEN YING
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img TIAN JIN WEN YING (TEAM A)

Country China,
Name TIAN JIN WEN YING (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img TIAN YUN ZHENG

Country United States of America,
Name TIAN YUN ZHENG
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
AU 18-ARPU 26944
AU 18-ARPU 26950
AU 18-ARPU 26960
AU 18-ARPU 26975
 
Ring No.(After 120 Km.)
AU 18-ARPU-26960
AU 18-ARPU-26975
 

Img TNC GROUP RAYONG

Country Thailand,
Name TNC GROUP RAYONG
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

 

Img TNC GROUP RAYONG (TEAM A)

Country Thailand,
Name TNC GROUP RAYONG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
Ring No.(After 120 Km.)

Img TOM SIT

Country United States of America,
Name TOM SIT
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
IF 18-NCC 119
IF 18-NCC 130
IF 18-NCC 146
IF 18-NCC 147
IF 18-NCC 150
IF 18-NCC 182
Ring No.(After 120 Km.)
IF 18-NCC-182
IF 18-NCC-119
 

Img TOY-TAI-BALL

Country Thailand,
Name TOY-TAI-BALL
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 18-79100
RPIA 18-21476
RPIA 18-21477
RPIA 18-61616
RPIA 18-61632
RPIA 18-61666
RPIA 18-61669
RPIA 18-61675
RPIA 18-61676
RPIA 18-61677
 
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-61666
RPIA 18-61632
RPIA 18-61669
CHA 18-79100
HFT 18-21476
RPIA 18-61616
RPIA 18-61675
 

Img TRAI-KITTINAN

Country Thailand,
Name TRAI-KITTINAN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
RPIA 18-58402
RPIA 18-58405
RPIA 18-58407
RPIA 18-58409
RPIA 18-58410
RPIA 18-58413
Ring No.(After 120 Km.)
RPIA 18-58409
RPIA 18-58405
RPIA 18-58410
RPIA 18-58407

Img TRIPLE J LOFTS

Country South Africa,
Name TRIPLE J LOFTS
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JJJ ZA 18-162
JJJ ZA 18-163
JJJ ZA 18-167
JJJ ZA 18-168
JJJ ZA 18-170
JJJ ZA 18-172
JJJ ZA 18-173
JJJ ZA 18-178
JJJ ZA 18-179
JJJ ZA 18-185
Ring No.(After 120 Km.)
JJJ ZA 18-172
JJJ ZA 18-179
JJJ ZA 18-178
JJJ ZA 18-173

Img TROPIC ZOO (TEAM A)

Country Belgium,
Name TROPIC ZOO (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 18-4063683
BE 18-4216747
BE 18-4216751
BE 18-4216752
BE 18-4216753
BE 18-4216754
BE 18-4216757
BE 18-4216759
BE 18-4216760
BE 18-4216780
Ring No.(After 120 Km.)
BE 18-4216760
BE 18-4216780
BE 18-4216751
BE 18-4216747
BE 18-4216757
BE 18-4216752
BE 18-4063683
BE 18-4216753
BE 18-4216759
BE 18-4216754

Img TRPF INDONESIA

Country Indonesia,
Name